wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) przygotowanie i zwołanie sesji Rady
2) ustalanie porządku obrad sesji Rady
3) przewodniczenie obradom sesji i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem
4) organizowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy komisjami Rady oraz zlecanie im do rozpatrzenia określonych spraw
5) kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady
6) podpisywanie uchwał i protokołów obrad Rady
7) czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu
8) reprezentowanie Rady na zewnątrz.

1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz w razie powstania wakatu na tym stanowisku, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący może powierzać wykonywanie określonych zadań należących do jego kompetencji Wiceprzewodniczącemu Rady.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Hanna Wesołowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Hanna Wesołowska
Data wytworzenia informacji 2003-06-30
Data udostępnienia informacji 2003-06-30