wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2020-01-27
Planowana godzina sesji 15:00
Planowane miejsce sesji Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie

Planowany porządek obrad
<br />Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał:  1. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  2. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wiśniew na 2020 rok,
  3. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew na 2020 rok,
  4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz określenie stawki opłaty podwyższonej,
  5. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Stok Wiśniewski,
  7. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego,
  8. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - dróg, których zarządcą jest Gmina Wiśniew. 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wiśniew za 2019 rok.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy w 2019 roku.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy różne.

Zamknięcie sesji


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Kinga Przystupa
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Wioleta Hołubiec
Data wytworzenia informacji 2020-01-23
Data udostępnienia informacji 2020-01-23