wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-03-31 Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na reazliację zadań publicznych w 2020 roku
2020-03-31 Zarządzenie 173/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie unieważenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 r. zadań publicznych gm. Wiśniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2020-03-31 Informacja Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wyników konsultacji projektu Regulaminu korzystania z boisk sportowych, siłowni zewnętrznych i wewnętrznych, placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Wiśniew
2020-03-262020-04-10Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 361141W od km 0+000,0 km do 0+116,0 km oraz drogi wewnętrznej na działkach o numerach: 675, 729, 1017 wraz z budową infrastruktury technicznej i przebudową drogi gminnej nr 361111W w miejscowości Wiśniew
2020-03-242020-04-09Postanowienie - zawieszenie postępoowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego do chowu bydła mięsnego w miejscowości Borki-Kosiorki
2020-03-16 Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew w sprawie poddania konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniew w 2020 roku.
2020-03-132020-04-13Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do przeprowadzenia oceny oddziaływania dla inwestycji polegającej na Budowie w obrębie Mościbrody na działce nr 175/1 w gm. Wiśniew elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatowymi
2020-03-03 Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych gminy Wiśniew w 2020 r.
2019-12-30 Informacja Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia śrendniej ceny jednostek paliwa w gminie Wiśniew na rok szkolny 2019/2020
2019-12-17 Plan kontroli podatkowej na rok 2020
Strona 1 of 12 (114 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567101112Następna