wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-10-162019-10-31Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zabudowie systemami fotowoltaicznymi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce nr 175/1 w miejscowości Mościbordy gmina Wiśniew"
2019-10-162019-10-25Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rowu odwadniającego drogę gminną oraz dwóch przepustów na części dz. ew. nr 1040/1, 986, 1013 w miejscowości Wiśniew na terenie gminy Wiśniew.
2019-09-272019-11-16Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizajci przedsięwzięcia "Zabudowa systemami fotowoltaicznymi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce 175/1 w miejscowości Mościbrody gmina Wiśniew"
2019-09-02 Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zmian urzędowych nazw miejscowości Łupiny, Śmiary, Mroczki, Daćbogi, Pluty, Tworki
2019-08-282019-12-09Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2019-06-242019-12-31Informacja w zakresie udzielonych ulg w podatkach lub opłatach w roku 2018
2019-06-242019-12-31Informacja o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w roku 2018
2019-05-28 Podsumowanie 2018 roku - zagospodarowanie odpadów komunalnych
2019-05-15 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
2019-04-26 Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
Strona 1 of 11 (108 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna