wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Zadania i kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy

1. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) reprezentowanie miasta i gminy na zewnątrz,
2) wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych miasta i gminy,
3) przygotowywanie projektów uchwał rady, przedkładanie uchwał rady i właściwych zarządzeń organom nadzoru,
4) przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonywania uchwał rady,
5) gospodarowanie mieniem komunalnym,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
9) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
10) okresowe przeprowadzanie - nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu ustalenia zasad ich współdziałania i realizacji zadań,
11) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
12) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
13) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
14) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
15) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
16) wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń,
17) wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminu oraz uchwały Rady,
18) wykonywanie zadań obronnych.
19) wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Łosice.
20) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godz. 11.00-15.00 i w każdy piątek w godz. 15.30-16.30, (z 81/06 z 29-12-2006)
21) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski. (z 81/06 z 29-12-2006)
2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1) Zastępcy Burmistrza,
2) Sekretarza,
3) Skarbnika,
4) Urzędu Stanu Cywilnego,
5) Referatu Spr1. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) reprezentowanie miasta i gminy na zewnątrz,
2) wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych miasta i gminy,
3) przygotowywanie projektów uchwał rady, przedkładanie uchwał rady i właściwych zarządzeń organom nadzoru,
4) przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonywania uchwał rady,
5) gospodarowanie mieniem komunalnym,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
9) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
10) okresowe przeprowadzanie - nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu ustalenia zasad ich współdziałania i realizacji zadań,
11) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
12) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
13) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
14) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
15) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
16) wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń,
17) wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminu oraz uchwały Rady,
18) wykonywanie zadań obronnych.
19) wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Łosice.
20) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godz. 11.00-15.00 i w każdy piątek w godz. 15.30-16.30, (z 81/06 z 29-12-2006)
21) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski. (z 81/06 z 29-12-2006)
2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1) Zastępcy Burmistrza,
2) Sekretarza,
3) Skarbnika,
4) Urzędu Stanu Cywilnego,
5) Referatu Spr1. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) reprezentowanie miasta i gminy na zewnątrz,
2) wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych miasta i gminy,
3) przygotowywanie projektów uchwał rady, przedkładanie uchwał rady i właściwych zarządzeń organom nadzoru,
4) przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonywania uchwał rady,
5) gospodarowanie mieniem komunalnym,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
9) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
10) okresowe przeprowadzanie - nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu ustalenia zasad ich współdziałania i realizacji zadań,
11) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
12) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
13) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
14) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
15) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
16) wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń,
17) wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminu oraz uchwały Rady,
18) wykonywanie zadań obronnych.
19) wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Łosice.
20) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godz. 11.00-15.00 i w każdy piątek w godz. 15.30-16.30, (z 81/06 z 29-12-2006)
21) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski. (z 81/06 z 29-12-2006)
2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1) Zastępcy Burmistrza,
2) Sekretarza,
3) Skarbnika,
4) Urzędu Stanu Cywilnego,
5) Referatu Spr

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP MAŁGORZATA WOJCIESZUK
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji JOANNA GŁUCHOWSKA
Data wytworzenia informacji 2014-12-08
Data udostępnienia informacji 2014-12-08