wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Miejskie Nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie

Sposoby załatwiania spraw

Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 12.00-14.00.
Rekrutacja dzieci do przedszkolu odbywa się od 14 marca do 15 kwietnia.
W pierwszej kolejności przyjmowane są :
1)dzieci 6 - letnie,
2)dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
3)matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
4)dzieci z rodzin zastępczych.
Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc.
Dyrektor przedszkola po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
1)zachowanie dziecka zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu innych wychowanków,
2)rodzice dziecka zalegają z opłatą za pobyt dziecka w przedszkolu przez dwa kolejne miesiące.
3)ukrycia przez rodziców informacji o dziecku np. stała choroba ,wady rozwojowe dziecka itp. ),
4)nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów ).