wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie
Adres jednostki: 10-450 Olsztyn, al. Marsz. J. Piłsudskiego 38
Kod terytorialny GUS: 9004Z
NIP: 739-05-14-258
REGON: 000276512
Numer rachunku bankowego: 17 1160 2202 0000 0000 6193 9945
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Magdalena Szymańczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Magdalena Szymańczuk
Data wytworzenia informacji: 2016-01-18
Data udostępnienia informacji: 2016-01-18

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Małgorzata Bojarska-Waszczuk
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2015-04-16
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Doktoranckie i wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2017-02-28
Zatrudnienie ogółem (osoby): 11
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 3
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 3 718,24 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 4 762,34 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: 1 976,94 zł
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: 2 682,89 zł

 Dodatkowe informacje

 

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: samorządowa instytucja kultury
Nazwa organu tworzącego: Urząd Miasta Olsztyn
Akt tworzący: U C H W A Ł A Nr XVII/222/99 Rady Miejskiej w Olsztynie Z dnia 13 października 1999 roku w sprawie : nadania statutu Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie
Liczba zatrudnionych: 10
Średnie wynagrodzenie: brutto 3.198,07 zł; netto 2.236,66 zł
Regulamin jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2016-07-18
Schemat organizacyjny jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2016-07-18
Przedmiot działania i kompetencje: Zgodnie z nadanym statutem, do zakresu działania BWA realizującego zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej należy prezentacja, promocja i upowszechnianie współczesnej twórczości artystycznej w zakresie sztuk pięknych oraz edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. Do podstawowych zadań galerii należy: - promowanie sztuki współczesnej, - planowanie, organizacja i realizacja wystaw i innych form prezentacji sztuki (konferencje, sympozja, targi sztuki, konkursy, aukcje, kiermasze, pokazy, różnorakie przedsięwzięcia artystyczne), - popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez działalność oświatową wynikającą z programu wystawienniczego, - wydawanie publikacji wynikających z realizacji programu wystawienniczego i promocyjnego, - gromadzenie i opracowywanie dokumentacji z zakresu działalności BWA, - promocja twórczości artystów z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego w kraju i za granicą oraz tworzenie artystom warunków do konfrontacji osiągnięć twórczych i wymiany doświadczeń, - współpraca z innymi galeriami w kraju i za granicą o podobnym profilu artystycznym, w tym wzajemna wymiana wystaw, - współpraca ze środowiskami twórczymi, stowarzyszeniami, instytucjami kultury w kraju i za granicą, w tym zawieranie porozumień mających na celu wspólne organizowanie przedsięwzięć, - dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw z tej dziedziny w celu ich upowszechniania i gromadzenia zbiorów, - udostępniania zbiorów BWA do celów wystawienniczych, naukowych, edukacyjnych.
Informacje o użytkownikach: BWA od lat współpracuje w ramach programu "Ze sztuką na ty" z olsztyńskimi szkołami, dzięki czemu uczniowie mają okazję podziwiać najciekawsze wystawy prezentowane w galerii, poszerzać swoją wiedzę dotyczącą technik malarskich, kierunków w sztuce i nowych trendów. Dla najmłodszych galeria organizuje interesujące zajęcia edukacyjno-artystyczne i warsztaty plastyczne. BWA nie zapomina także o starszych miłośnikach sztuki - współpracuje z Uniwersytetem Trzeciegu Wieku i w ramach tej współpracy prowadzi warsztaty malarskie, na których uczestnicy rozwijają swoje umiejętności i pasje.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: BWA w Olsztynie w zakresie wykonywania zadań publicznych i działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej działa w oparciu o statut BWA - Dział 4 par. 8 i 9. Samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach przydzielonych jej środków. Podstawą gospodarki finansowej galerii jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Przychody BWA stanowią: a) wpływy z prowadzonej działalności, b) dotacje budżetowe, c) środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. BWA sporządza informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze i sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego, które przedstawia Prezydentowi Olsztyna w terminach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dyrektor BWA przedstawia do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Organem do zatwierdzenia jest Prezydent Olsztyna. Galeria może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z działalnością podstawową, a środki z niej uzyskane mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową. Ponadto -w zakresie wykonywania zadań publicznych- BWA przedkłada do Urzędu Miasta Olsztyna Roczny Plan Merytoryczny.
Majątek, którym dysponuje: Wartość mienia BWA na koniec roku 2015: Aktywa trwałe (wartość brutto aktywu) - 1.325.920,45 zł I. Wartości niematerialne i prawne - 13.124,92 zł II. Rzeczowe aktywa trwałe - 1.312.795,53 zł 1. Środki trwałe - 1.312.795,53 zł 1.1 Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 106.947,52 zł 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 894.559,58 zł 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny - 210.763.47 zł 1.4 Środki transportu - 48.400,00 zł 1.5 Inne środki trwałe - 52.124,96 zł
Struktura własnościowa: BWA jako instytucja kultury stanowi własność samorządową. Gospodaruje samodzielnie własnym mieniem, na własny rachunek i ryzyko, prowadząc samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, opierając się na planach działalności zatwierdzonych przez Dyrektora. Fundusz instytucji zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku, będących skutkiem: - aktualizacji wyceny środków trwałych, - łączenia i podziału instytucji kultury, - dotacji na finansowanie rozwoju instytucji, - zysków lub strat bilansowych, -środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Magdalena Szymańczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Magdalena Szymańczuk, Anna Nasalska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji ,
Data wytworzenia informacji 2016-01-18, 2015-04-16, 2017-03-14, 2016-02-10
Data udostępnienia informacji 2016-01-18, 2015-04-16, 2017-03-14, 2016-02-10