wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Główny księgowy
Nazwa skrócona: Gł. księgowy
Symbol: GK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Budynek Biura Wystaw Artystycznych
al. Marsz. J. Piłsudskiego
Olsztyn 10-450
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
Dni i godziny pracy: poniedziałek-piątek, godz. 08:00-16:00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek, godz. 08:00-16:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Główny księgowy realizuje zadania w zakresie gospodarki finansowej BWA, prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Do jego zadań należy:

 1. prowadzenie rachunkowości instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, rachunkowość obejmuje w szczególności:

a) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości wynikowej kosztów wykonywanych zadań w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

- rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

b) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

c) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;

d) sporządzanie sprawozdań finansowych;

e) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji, przewidzianej ustawą o rachunkowości;

 1. prowadzenie gospodarki finansowej BWA zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi;

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez BWA;

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzeniu roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

 1. planowanie wszelkich rozliczeń finansowych i nadzór nad prawidłowością ich przebiegu, analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji BWA;
 2. sporządzanie list płac i prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS i Urzędem Skarbowym;
 3. prowadzenie i załatwianie, zgodnie z regulaminem, spraw związanych z dysponowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora BWA, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych;
 5. organizacja przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
 6. organizuje, uczestniczy i rozlicza inwentaryzacje majątku, we współpracy ze Specjalistą ds. kadr i administracji.

 

Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi BWA. Współdziała z wydziałem Urzędu Miasta Olsztyna merytorycznie odpowiednim dla zakresu działalności BWA oraz Skarbnikiem Miasta w sprawach związanych z gospodarką finansową BWA.

 

W celu realizacji powierzonych zadań Główny księgowy ma prawo:

 1. żądać od kierowników komórek organizacyjnych lub poszczególnych pracowników udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji;
 2. występować do Dyrektora BWA z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych spraw, leżących w zakresie działania Głównego księgowego;
 3. wnioskować zmiany w budżecie BWA w celu racjonalnego dysponowania środkami.

 

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Główny księgowy

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Magdalena Szymańczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Małgorzata Bojarska-Waszczuk
Data wytworzenia informacji 2016-08-09
Data udostępnienia informacji 2016-08-09