wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dział realizacji wystaw i edukacji
Nazwa skrócona: Dz. realizacji wystaw i edukacji
Symbol: Dz.RWiE
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Budynek Biura Wystaw Artystycznych
al. Marsz. J. Piłsudskiego
Olsztyn 10-450
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek, godz. 08:00-16:00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - piątek, godz. 08:00-16:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

 Dział realizacji wystaw i edukacji realizuje zadania w zakresie prowadzenia działalności statutowej BWA, w szczególności programowej i edukacyjnej. Do jego zadań należy:

 

 1. opracowywanie programu wystaw oraz ich organizacja merytoryczna i wystawiennicza;
 2. prowadzenie korespondencji dotyczącej organizacji i realizacji wystaw, w tym nadzór nad wysyłaniem zaproszeń i informacji dotyczącej działalności programowej BWA;
 3. wsparcie organizacyjne i merytoryczne realizacji wystaw organizowanych w siedzibie BWA i wystaw terenowych;
 4. prowadzenie systematycznej działalności edukacyjnej w zakresie popularyzacji wszelkich dziedzin plastyki współczesnej, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskami szkolnymi i placówkami kultury, oprowadzanie po wystawach, organizowanie warsztatów edukacyjnych, spotkań, sympozjów, konferencji, wykładów;
 5. opracowywanie i realizacja metod i form edukacji plastycznej dzieci i młodzieży, zmierzających do rozwijania zdolności kontaktu z dziełami sztuki, biernego i kreatywnego uczestnictwa w sztuce;
 6. redakcja katalogów, książek, albumów, monografii, folderów i innych wydawnictw informacyjnych BWA;
 7. prowadzenie reklamy medialnej (prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej itp.);
 8. prezentacja i promocja działalności BWA, prowadzenie działalności informacyjnej;
 9. koordynacja kontaktów propagujących działalność instytucji ze środkami społecznego przekazu;
 10. organizowanie i aranżacja przestrzeni wystawienniczej;
 11. projektowanie i realizacja materiałów reklamowych dla potrzeb instytucji;
 12. prowadzenie biblioteki BWA;
 13. prowadzenie archiwum wystaw, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej wszelkiej działalności programowej BWA;
 14. opieka nad magazynem dzieł sztuki, dbanie o porządek, bezpieczeństwo i stan zachowania dzieł, zgodnie z ogólnymi zasadami zabezpieczającymi mienie kulturalne;
 15. opracowywanie kolekcji zbiorów BWA, prowadzenie ewidencji dzieł sztuki, kart, ksią inwentarzowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zbiorów dzieł sztuki;
 16. opracowywanie cyfrowe (digitalizacja) dzieł sztuki z kolekcji BWA;
 17. prowadzenie strony internetowej galerii i innych platform komunikacji i informacji cyfrowej;
 18. rejestracja audiowizualna wernisaży, wykonywanie dokumentacji wystaw;
 19. opieka nad ekspozycjami, sprzedaż biletów wstepu, wydawnictw i dzieł sztuki;
 20. pakowanie i rozpakowywanie eksponatów wystawowych zgodnie z ogólnymi zasadami zabezpieczającymi mienie kulturalne, konwojowanie dzieł sztuki;
 21. praca przy montazu i demontazu wystaw, wszelkie czynności związane z tworzeniem ekspozycji;
 22. dbałość o sprawność i konserwację sprzętu audiowizualnego i urządzeń służących do konstruowania wkspozycji;
 23. przygotowywanie i realizacja właściwego oświetlenia wystaw i wydarzeń organizowanych przez BWA;
 24. przygotowywanie i realizacja oprawy muzycznej wystaw i wydarzeń artystycznych artystycznych organizowanych przez BWA.

 

 

 

 Informacje dodatkowe:

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Magdalena Szymańczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Małgorzata Bojarska-Waszczuk
Data wytworzenia informacji 2016-08-09
Data udostępnienia informacji 2016-08-09