wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień -Samodzielny Publiczny ZOZ w Wołominie

Czym się zajmujemy

Do zadań Ośrodka należy:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Realizacja zadań zleconych do realizacji w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Wołomin
3. Prowadzenie świetlic środowiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. Realizacja innych zadań organu prowadzącego wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
6. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej i socjalnej rodzinom z problemem alkoholowym.