wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach

Opłaty - ceny usług

Odpłatność miesięczna za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Walewicach ustalana jest w decyzji administracyjnej wydanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z późn. zm. art. 51b ust. 1.
Odpłatność jest ustalana w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późn.zm.