wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

1/ prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, w tym zimowe utrzymanie dróg i chodników
2/ przygotowywanie i wydawanie decyzji oraz opinii dotyczących gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne, przeznaczonymi do wykorzystania lub unieszkodliwienia
3/ utrzymywanie gminnych terenów zieleni
4/ nadzorowanie gospodarki wodnej wynikające z przepisów ustawy - Prawo wodne, w tym
udział w komisji ustalającej tzw. stosunki wodno-prawne
5/ organizacja w zakresie usuwania płynnych i stałych odpadów komunalnych
6/ organizacja i nadzór nad inkasem należności za usługi komunalne - prowadzenie spraw
z zakresu rozliczania opłat za wodę z wodociągów, rozliczania ścieków i opłat za składowanie odpadów komunalnych
7/ nadzór nad pracą hydroforni i oczyszczalni
8/ naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, kontrola prowadzenia ewidencji odpadów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
9/ czuwanie nad sprawnością urządzeń technicznych w Urzędzie Gminy
10/ pełnienie funkcji zakładowego inspektora bhp i członka orzekającego zespołu powypadkowego

w gminie.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01