wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i strategicznego gminy
Nazwa skrócona: Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i strategicznego gminy
Symbol: PLANOWANIE I STRATEG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Platerowie
3-Maja 5
Platerów 08-210
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do stanowiska ds. planowania przestrzennego i strategicznego gminy należy:
a) sporządzanie projektów przestrzennego zagospodarowania terenu, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag i przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia,
b) budowa i konserwacja dróg gminnych, mostów, placów oraz nadzór nad ich eksploatacją,
c) wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do właściwych kategorii, oraz zmiany ich klasyfikacji,
d)wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych,
e) prowadzenie nazewnictwa ulic, placów oraz numerów porządkowych nieruchomości,
f) zatwierdzanie planów podziału nieruchomości,
g) zabezpieczenie w energię elektryczną,
h) pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Inwestecyjnego,
i) opracowywanie, monitorowanie, oraz koordynacja tworzenia wniosków i innej dokumentacji w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rzecz gminy,
j) tworzenie i monitorowanie strategii gminy i innych planów rozwoju gospodarczego gminy,
k) realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych,

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-05-20
Data udostępnienia informacji 2008-05-20