wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Zadania i kompetencje Rady

1.Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy.
2.Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy :
1/ uchwalenie Statutu Gminy ,
2/ ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3/ powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy , który jest głównym
księgowym budżetu, oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta ,
4/ uchwalanie budżetu Gminy , rozpatrywanie sprawozdań z
wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu ,
5/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego ,
6/ uchwalanie programów gospodarczych ,
7/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych , zasad
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez
te jednostki,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach,
9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy ,
przekraczających zakres zwykłego zarządu , dotyczących :
a) określania zasad nabycia , zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
niż 3 lata ,o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ; do
czasu określenia zasad , Wójt może dokonywać tych czynności
wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o
wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę
Gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia , cofania i zbywania 1.Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania Gminy.
2.Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy :
1/ uchwalenie Statutu Gminy ,
2/ ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3/ powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy , który jest głównym
księgowym budżetu, oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta ,
4/ uchwalanie budżetu Gminy , rozpatrywanie sprawozdań z
wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu ,
5/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego ,
6/ uchwalanie programów gospodarczych ,
7/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych , zasad
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez
te jednostki,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach,
9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy ,
przekraczających zakres zwykłego zarządu , dotyczących :
a) określania zasad nabycia , zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
niż 3 lata ,o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ; do
czasu określenia zasad , Wójt może dokonywać tych czynności
wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o
wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę
Gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia , cofania i zbywania 1.Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania Gminy.
2.Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy :
1/ uchwalenie Statutu Gminy ,
2/ ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3/ powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy , który jest głównym
księgowym budżetu, oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta ,
4/ uchwalanie budżetu Gminy , rozpatrywanie sprawozdań z
wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu ,
5/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego ,
6/ uchwalanie programów gospodarczych ,
7/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych , zasad
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez
te jednostki,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach,
9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy ,
przekraczających zakres zwykłego zarządu , dotyczących :
a) określania zasad nabycia , zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
niż 3 lata ,o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ; do
czasu określenia zasad , Wójt może dokonywać tych czynności
wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o
wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę
Gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia , cofania i zbywania