wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wójt Gminy
Nazwa skrócona: Wójt
Symbol: WG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Wodyniach
Siedlecka
Wodynie 08-117
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: poniedziałek -piątek
w godz.7,45-15,45
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek
w godz. 8-10

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zakresu działania Wójta należy:
1).Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
2).Wykonywania uchwał Rady
3).Przedkładanie na Sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania Uchwał,
4).Gospodarowanie mieniem gminnym,
5).Wykonywanie budżetu, gospodarowanie funduszem płac oraz innymi funduszami Urzędu,
6).Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7).Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
8).Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania tych
decyzji w jego imieniu,
9).Udzielenie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
10).Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Gminy,
11).Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy,
12).Mianowanie pracowników według obowiązujących przepisów prawa,
13).Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,
14).Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące
działalności Urzędu,
15).Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje senatorów i posłów na Sejm, pisma
kierowników centralnej i terenowej administracji rządowej, zapytania oraz
interpelacje Radnych,
16).Udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
17).Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych w Urzędzie,
18).Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień
wynikających ze Statutu Gminy,
19).Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
20).Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta, przepisami prawa i
uchwałami Rady Gminy,
21).Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
a) Sekretarza
b) Skarbnika
c) Kierownika Referatu inwestycyjno-gospodaDo zakresu działania Wójta należy:
1).Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
2).Wykonywania uchwał Rady
3).Przedkładanie na Sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania Uchwał,
4).Gospodarowanie mieniem gminnym,
5).Wykonywanie budżetu, gospodarowanie funduszem płac oraz innymi funduszami Urzędu,
6).Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7).Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
8).Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania tych
decyzji w jego imieniu,
9).Udzielenie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
10).Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Gminy,
11).Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy,
12).Mianowanie pracowników według obowiązujących przepisów prawa,
13).Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,
14).Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące
działalności Urzędu,
15).Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje senatorów i posłów na Sejm, pisma
kierowników centralnej i terenowej administracji rządowej, zapytania oraz
interpelacje Radnych,
16).Udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
17).Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych w Urzędzie,
18).Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień
wynikających ze Statutu Gminy,
19).Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
20).Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta, przepisami prawa i
uchwałami Rady Gminy,
21).Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
a) Sekretarza
b) Skarbnika
c) Kierownika Referatu inwestycyjno-gospodaDo zakresu działania Wójta należy:
1).Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
2).Wykonywania uchwał Rady
3).Przedkładanie na Sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania Uchwał,
4).Gospodarowanie mieniem gminnym,
5).Wykonywanie budżetu, gospodarowanie funduszem płac oraz innymi funduszami Urzędu,
6).Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7).Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
8).Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania tych
decyzji w jego imieniu,
9).Udzielenie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
10).Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Gminy,
11).Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy,
12).Mianowanie pracowników według obowiązujących przepisów prawa,
13).Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,
14).Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące
działalności Urzędu,
15).Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje senatorów i posłów na Sejm, pisma
kierowników centralnej i terenowej administracji rządowej, zapytania oraz
interpelacje Radnych,
16).Udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
17).Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych w Urzędzie,
18).Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień
wynikających ze Statutu Gminy,
19).Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
20).Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta, przepisami prawa i
uchwałami Rady Gminy,
21).Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
a) Sekretarza
b) Skarbnika
c) Kierownika Referatu inwestycyjno-gospoda

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Wójt

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Foler informacyjny Gminy Wodynie

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Karina Rogala
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Karina Rogala
Data wytworzenia informacji 2003-09-15
Data udostępnienia informacji 2003-09-15