wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

Do zakresu działania Wójta należy:
1).Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
2).Wykonywania uchwał Rady
3).Przedkładanie na Sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania Uchwał,
4).Gospodarowanie mieniem gminnym,
5).Wykonywanie budżetu, gospodarowanie funduszem płac oraz innymi funduszami Urzędu,
6).Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7).Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
8).Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania tych
decyzji w jego imieniu,
9).Udzielenie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
10).Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Gminy,
11).Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy,
12).Mianowanie pracowników według obowiązujących przepisów prawa,
13).Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,
14).Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące
działalności Urzędu,
15).Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje senatorów i posłów na Sejm, pisma
kierowników centralnej i terenowej administracji rządowej, zapytania oraz
interpelacje Radnych,
16).Udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
17).Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych w Urzędzie,
18).Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień
wynikających ze Statutu Gminy,
19).Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
20).Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta, przepisami prawa i
uchwałami Rady Gminy,
21).Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
a) Sekretarza
b) Skarbnika
c) Kierownika Referatu inwestycyjno-gospodaDo zakresu działania Wójta należy:
1).Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
2).Wykonywania uchwał Rady
3).Przedkładanie na Sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania Uchwał,
4).Gospodarowanie mieniem gminnym,
5).Wykonywanie budżetu, gospodarowanie funduszem płac oraz innymi funduszami Urzędu,
6).Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7).Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
8).Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania tych
decyzji w jego imieniu,
9).Udzielenie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
10).Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Gminy,
11).Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy,
12).Mianowanie pracowników według obowiązujących przepisów prawa,
13).Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,
14).Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące
działalności Urzędu,
15).Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje senatorów i posłów na Sejm, pisma
kierowników centralnej i terenowej administracji rządowej, zapytania oraz
interpelacje Radnych,
16).Udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
17).Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych w Urzędzie,
18).Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień
wynikających ze Statutu Gminy,
19).Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
20).Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta, przepisami prawa i
uchwałami Rady Gminy,
21).Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
a) Sekretarza
b) Skarbnika
c) Kierownika Referatu inwestycyjno-gospodaDo zakresu działania Wójta należy:
1).Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
2).Wykonywania uchwał Rady
3).Przedkładanie na Sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania Uchwał,
4).Gospodarowanie mieniem gminnym,
5).Wykonywanie budżetu, gospodarowanie funduszem płac oraz innymi funduszami Urzędu,
6).Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7).Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
8).Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania tych
decyzji w jego imieniu,
9).Udzielenie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
10).Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Gminy,
11).Wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy,
12).Mianowanie pracowników według obowiązujących przepisów prawa,
13).Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,
14).Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące
działalności Urzędu,
15).Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje senatorów i posłów na Sejm, pisma
kierowników centralnej i terenowej administracji rządowej, zapytania oraz
interpelacje Radnych,
16).Udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
17).Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych w Urzędzie,
18).Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień
wynikających ze Statutu Gminy,
19).Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
20).Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta, przepisami prawa i
uchwałami Rady Gminy,
21).Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
a) Sekretarza
b) Skarbnika
c) Kierownika Referatu inwestycyjno-gospoda

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Karina Rogala
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Karina Rogala
Data wytworzenia informacji 2003-09-15
Data udostępnienia informacji 2003-09-15