wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wodynie

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego
Symbol stanowiska: RB
Nazwa stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego a w szczególności Kierownika USC ,należy w
szczególności:
1.Przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia
na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności
lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa,
g) uznaniu dziecka,
h) uznaniu dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,
i) nadaniu dziecku nazwiska,
j) wskazywaniu kandydata na opiekuna prawnego.
2. Ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenie
alimentacyjne.
3.Powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie
postępowania z urzędu.
4.Ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie.
5.Sporządzanie aktów, wypisywanie odpisów aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonu.
6.Dokonywanie adnotacji w księgach małżeństw, urodzeń - o rozwiązaniu małżeństwa,
o zgonach oraz o zawarciu małżeństwa i wysyłanie tych zmian do innych USC.
7.Prowadzenie zbioru danych osobowych zawartych w aktach stanu cywilnego.
8.Prowadzenie kart osobowych mieszkańców gminy i ich aktualizacja, na podstawie
zgłoszeń meldunkowych,
9.Wprowadzanie danych osobowych do komputera ewidencji ludności i ich
aktualizacja,
10.Prowadzenie i aktualizacja kart alfabetycznych mieszkańców,
11.Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt czasowy oraz wyjazdu za
granicę,
12.Prowadzenie dokumentacji wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość
(dowodów osobistych) ,
13.Przekazywanie do WKU zawiadomień o osobach podlegających powszechnemu
obowiązkowi służby wojskowej,

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

 Procedury załatwiania spraw na stanowisku:

USC Karta usługi Nr 1
EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
USC Karta usługi Nr 2
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI
USC Karta usługi Nr 3
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO
USC Karta usługi Nr 4
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
USC Karta usług nr 5
ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
USC Karta usługi Nr 6
ZGŁOSZENIU WYJAZDU ZA GRANIC  NA POBYT DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESI CY
USC Karta usługi Nr 7
WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
USC Karta usługi Nr 8
WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
- NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW
USC Karta usługi Nr 9
WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
USC Karta usługi Nr 10
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO - NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW
USC Karta usługi Nr 11
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE
USC Karta usługi Nr 12
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY
PONAD 3 MIESIĄCE
USC Karta usługi Nr 13
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY - NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW
USC Karta usługi Nr 14
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
USC Karta usługi Nr 15
PRZYJ CIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA
USC Karta usługi Nr 16
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
USC Karta usługi Nr 17
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO
ZE SKUTKAMI CYWILNYMI
USC Karta usługi Nr 18
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
USC Karta usługi Nr 19
SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU
USC Karta usługi Nr 20
WYDANIE ODPISÓW AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW
USC Karta usługi Nr 21
WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzenia, małżeństwa, zgonu) SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
USC Karta usługi Nr 22
SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁ DU
PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO
USC Karta usługi Nr 23
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
USC Karta usługi Nr 24
ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
USC Karta usługi Nr 25
POWRÓT OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA
NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
USC Karta usługi Nr 26
UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO I WPISANIE W AKCIE MAŁŻEŃSTWA WZMIANKI DODATKOWEJ O ROZWODZIE
USC Karta usługi Nr 27
ZMIANA IMION I NAZWISK

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Krystyna Kania
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Krystyna Kania
Data wytworzenia informacji 2004-10-08
Data udostępnienia informacji 2004-10-08