wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

Zakres uprawnień związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego rady powiatu wynikających z ustawy z dnia z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.)

1. Zadaniem przewodniczącego rady powiatu jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem (Art. 14. ust. 3).

2.1. Przewodniczący ma obowiązek odbierania od radnych, we wskazanych w ustawie terminach, w dwóch egzemplarzach oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą (Art. 25c ust 3-5).

2.2. Dokonuje analizy zebranych od radnych oświadczeń i przekazuje jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe (Art. 25c ust 6).

2.3. Po analizie złożonych oświadczeń w terminie do dnia 30 października każdego roku, przewodniczący przedstawia radzie powiatu informację o :
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych
(Art. 25c ust 12).

2.4. Przewodniczący przekazuje staroście kopie oświadczeń majątkowych. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (Art. 25d ust 2 i 3).

 

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Iwona Wierzbicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Iwona Wierzbicka
Data wytworzenia informacji 2003-11-19
Data udostępnienia informacji 2003-11-19