wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz.U. z 2019 r., poz.511)

(…)

Art. 14

(…)

3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

(…)

Art. 19a. 

Przewodniczący rady powiatu w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady powiatu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

(…)

Art. 25c

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

1) radny - przewodniczącemu rady powiatu;

2) starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie;

3) wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty - staroście.

(…)

5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący rady powiatu, wojewoda lub starosta w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

 (…)

Art. 43

2. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji.

(…)

 

 

USTAWA

z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2019 r., poz.1282)

 

(…)

Art.  9. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady powiatu, a pozostałe czynności - wyznaczona przez starostę osoba zastępująca lub sekretarz powiatu, z tym że wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały.

(…)

 

 

USTAWA

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne

(Dz.U. z 2017 r., poz.1393 ze zm.)

 

 

(…)

Art. 5  

3.  Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza członek zarządu województwa, powiatu lub związku metropolitalnego, skarbnik województwa, powiatu, gminy lub związku metropolitalnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo związku metropolitalnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym przewodniczący organu stanowiącego uzyskał informację o przyczynie odwołania.

(…)

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2000 r.

w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu

(Dz.U. Nr 66, poz.799 ze zm.)  

 

 

§  1.

Podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez przewodniczącego rady powiatu, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba rady.

(…)

§  2.

1. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa przewodniczący rady powiatu w poleceniu wyjazdu służbowego.

(…)

§  5.

1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa przewodniczący rady powiatu w poleceniu wyjazdu służbowego.

(…)

3. Na wniosek radnego przewodniczący rady powiatu może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością powiatu. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez radę powiatu na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

(…)

 

Statut Powiatu Łosickiego

przyjęty Uchwałą Nr VIII/38/2019 Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Łosickiego

(Dz.Urz.Woj.Maz.poz.3138)

 

 

 

(…)

§ 3.

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący ustala listę osób zaproszonych na sesję.

 

(…)

§ 8.

 1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
 2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.
 3. Czas wystąpienia radnego, któremu udzielono głosu, nie może przekraczać 5 minut w każdym punkcie porządku obrad.
 4. Przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili obrad.
 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spoza składu Rady Powiatu, po uprzednim zgłoszeniu się ich do zabrania głosu, wyłącznie w punkcie „sprawy różne”, w sprawach dotyczących kompetencji Rady.

§ 9.

 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, ustala przerwy w obradach sesji i czas ich trwania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.
 2. Jeżeli forma lub treść  wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji albo narusza dobra osobiste innych osób, Przewodniczący po zwróceniu uwagi, odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji Rady.
 4. Przewodniczący, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

 

§ 10.

 1. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
 2. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:
 1. sprawdzenia quorum;
 2. zmiany lub uzupełnienia porządku obrad;
 3. zakończenia wystąpień;
 4. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
 5. zarządzenia przerwy;
 6. odesłania projektu uchwały do komisji;
 7. przeliczenia głosów;
 8. przestrzegania regulaminu obrad.

§ 11.

 1. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Zarządowi  zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 12.

 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały może wystąpić :
 1. co najmniej 4 radnych;
 2. Przewodniczący;
 3. klub;
 4. komisja;
 5. Zarząd;
 6. grupa co najmniej 300 mieszkańców Powiatu Łosickiego na zasadach określonych odrębną uchwałą.
 1. Zarząd, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wnosić projekty uchwał z pominięciem terminu określonego w ust.2, z zachowaniem art. 15 ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym.
 2. Przewodniczący przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i Zarządowi.

 

(…)

§ 14.

 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący prowadzący sesję.

§ 15.

 1. Głosowanie jawne odbywa się w taki sposób, że radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania, opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw” czy „wstrzymuje się” od głosu, dodatkowo sygnalizując sposób głosowania poprzez podniesienie ręki.

   1a.Głosowanie imienne, odbywa się w taki sposób, że radny po wywołaniu kolejno w porządku alfabetycznym z listy przez Przewodniczącego Rady, wypowiada się, czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub   

         wnioskiem, jest „przeciw”, czy „wstrzymał się” od głosu”.

    2.  Przewodniczący, przy pomocy Wiceprzewodniczących przeprowadza głosowanie jawne, oblicza głosy i ogłasza jego wyniki.

    3. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.

(…)

§ 41.

 1. Starosta udostępnia dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych na wniosek, w obecności pracownika, w godzinach pracy urzędu.  
 2. Wniosek o udostępnienie protokołów z posiedzeń Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu składa się do Przewodniczącego Rady. Udostępnienie protokołów następuje jak w ust. 1.

(…)

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Iwona Wierzbicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Iwona Wierzbicka
Data wytworzenia informacji 2003-11-19
Data udostępnienia informacji 2003-11-19