wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Finansowy
Nazwa skrócona:
Symbol: FN
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Łosicach
ul. Narutowicza 6
Łosice 08-200
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Łosickiego
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

 1. przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu powiatu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
 2. realizacja budżetu, przestrzeganie dyscypliny finansowej,
 3. opracowywanie układu wykonawczego budżetu,
 4. udzielenie pomocy zarządowi w wykonywaniu budżetu,
 5. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej starostwa,
 6. prowadzenie okresowej inwentaryzacji oraz jej rozliczenie,
 7. sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej,
 8. przekazywanie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu powiatu,
 9. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową powiatowych jednostek organizacyjnych,
 10.  dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego,
 11.  dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych
 12.  podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,
 13.  obsługa finansowa funduszy powiatowych,
 14.  dokonanie rozliczeń z bankiem obsługującym Starostwo,
 15.  dekretacje dokumentów finansowych,
 16.  sprawdzanie raportów kasowych i ich księgowanie,
 17.  prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu i Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
 18.  prowadzenie ewidencji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
 19.  miesięczne uzgadnianie analityki księgowej z syntetyką,
 20.  sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald wszystkich rejestrów księgowych,
 21.  kwartalne przeksięgowanie dochodów i wydatków podległych jednostek budżetowych na dochody i wydatki budżetu-organu na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych przez te jednostki,
 22.  zamknięcie ksiąg rachunkowych poprzez przeksięgowanie obrotów poszczególnych kont do ustalenia wyniku finansowego Powiatu i Starostwa Powiatowego na ostatni dzień roku budżetowego,
 23.  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania dla potrzeb referatu finansowo-księgowego,
 24.  prowadzenie obsługi Kasowej Starostwa Powiatowego,
 25.  sporządzanie list płac pracowników na podstawie angaży, umów – zleceń, umów o dzieło,
 26.  prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 27.  naliczanie składek ZUS od pracowników oraz od płatnika,
 28.  terminowe przekazywanie składek ZUS,
 29.  przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego,
 30.  roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym oraz wystawianie PIT 11 dla pracowników,
 31.  obsługa programu Home-Banking – elektroniczna realizacja przelewów bankowych,
 32. obsługa programu BESTIA – wprowadzanie danych planistycznych oraz sprawozdawczych,
 33.  przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego dochodów dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2 razy w miesiącu) – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (Dz.U.Nr. 100, poz. 1070),
 34.  prowadzenie analityki dotyczącej opłat melioracyjnych i jej kwartalne uzgadnianie z ewidencją syntetyczną oraz egzekwowanie należności w tym zakresie,
 35.  prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 011 – „ środki trwałe” oraz do konta 013 – „pozostałe środki trwałe”,
 36.  sporządzanie list wypłat diet dla Radnych Powiatu,
 37.  sprawdzanie zakupu i zużycia paliwa, olejów i smarów na podstawie rozliczenia miesięcznego i dokumentów źródłowych,
 38.  odprowadzanie składek na PERON 20-go każdego miesiąca,
 39.  bezgotówkowe przekazywanie ekwiwalentu dla rolników za zalesienie gruntów po otrzymaniu środków z ARiMR,
 40.  pozabilansowe księgowanie wydatków na cele strukturalne,
 41. dekretacja i księgowanie zaszłości z funduszu świadczeń socjalnych,
 42.  naliczanie odpisu oraz przekazywanie środków na wyodrębniony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 43.  bieżąca dekretacja i ewidencja dokumentów dotyczących rozrachunku z dostawcami oraz pracownikami,
 44.  prowadzenie ewidencji na kontach funduszy celowych: geodezyjno-kartograficznego i ochrony środowiska,
 45.  ewidencja i umarzanie środków trwałych Starostwa Powiatowego – sporządzanie tabeli amortyzacyjnej,
 46.  sporządzanie przypisu należności z tytułu zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, oraz ewidencjonowanie wpłat,
 47.  kwartalne naliczanie odsetek za zaległości oraz ich egzekwowanie,
 48.  ewidencja czynszów za obwody łowieckie,
 49.  przekazywanie środków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na poszczególne Gminy i Nadleśnictwa, prowadzenie ewidencji w zakresie sprzedaży i zakupu VAT

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Skarbnik Powiatu

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 • ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
 • Przetarg nieograniczony na bankową obsługe budżetu Powiatu Łosickiego i jego jednostek organizacyjnych
 • Sprawozdania

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marianna Hryciuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marianna Hryciuk
Data wytworzenia informacji 2009-02-27
Data udostępnienia informacji 0001-01-01