wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Nazwa skrócona:
Symbol: GKN
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Łosicach
ul. Narutowicza 6
Łosice 08-200
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta Powiatu Łosickiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Łosickiego
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

 1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 2. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 3. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
 4. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 5. zakładanie osnów szczegółowych,
 6. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 7. prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 8. ochrona znaków geodezyjnych grawimetrycznych magnetycznych,
 9. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 10. zapewnienie nieodpłatnie gminom bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 11. prowadzenie rejestru dokumentacji geodezyjnej nie wymagającej zgłoszenia prac geodezyjnych,
 12. wydawanie decyzji ewidencyjnych
 13. obciążanie stron za wykorzystanie materiałów  ewidencji gruntów,
 14. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu i skarbu państwa,
 15. prowadzenie spraw z zakresu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, sprzedaży, dzierżaw, najmu i użyczenia,
 16. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 17. wykonywanie zadań dotyczących wywłaszczeń i czasowego ograniczania korzystania
  z nieruchomości,
 18. prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji,
 19. prowadzenie spraw dotyczących roszczeń dawnych właścicieli do nieruchomości,
 20. nadawanie prawa własności do działek przydzielonych emerytom do dożywotniego użytkowania,
 21. organizowanie współpracy z innymi instytucjami nadzorującymi geodezję i kartografię w zakresie kompetencji powiatu,
 22. wyłączanie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i określenie obowiązków związanych z wyłączeniem,
 23. kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

23 a) określenie warunków rekultywacji i uznawania jej za wykonaną właściwie

 1. ustalanie opłat za grunty wyłączone zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 2. prowadzanie postępowania w sprawie scaleń i wymian gruntów zgodnie z ustawą  z dnia 26 marca 1989 r. – o scaleniu i wymianie gruntów jednolity  tekst /Dz.U. Nr 58 poz.349/ z poźn. zmianami.
 3. wydawanie decyzji i podejmowanie innych czynności przypisanych Staroście z mocy ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
 4. prowadzenie i dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Referat G K iN
 • Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marianna Hryciuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marianna Hryciuk
Data wytworzenia informacji 2009-02-27
Data udostępnienia informacji 0001-01-01