wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Zadania i kompetencje Starosty Łosickiego

 1. reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób
  do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników starostwa     
  i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
 4. wykonywanie funkcji zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży,
 5. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników starostwa,
 6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych starostwa oraz organizowanie ich współpracy,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 10. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej i upoważnianie poszczególnych członków zarządu oraz  innych pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji,
 11. wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa wynikających z odrębnych przepisów,
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa oraz uchwały rady
  i zarządu,
 13. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 14. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał rady i zarządu.
 15. sprawy oc i kryzysowe.

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marianna Hryciuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marianna Hryciuk
Data wytworzenia informacji 2004-07-13
Data udostępnienia informacji 2004-07-13