wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

par.14 Statutu Gminy Kobyýka
ust. 5. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
ust. 6. Przewodniczący w ramach organizacji pracy rady:
1) zwołuje sesje Rady;
2) zwołuje sesje w ciągu 7 dni na wniosek złożony przez Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady;
3) ustala porządek obrad w porozumieniu z Burmistrzem, Komisjami oraz przyjmuje poprawki do porządku obrad;
4) przyjmuje poprawki do protokołu z sesji, złożone na piśmie przez radnych;
5) organizuje właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji;
6) odpowiada za terminowe przedkładanie na forum sesji pism, których adresatem jest Rada;
7) przedkłada Radzie informacje o pracach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami;
8) zarządza wybór komisji skrutacyjnej w przypadku głosowania tajnego;
9) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady;
10) kieruje do właściwych Komisji sprawy, które wynikły między sesjami;
11) sprawuje pieczę nad porządkiem i spokojem obrad;
12) zleca zwołanie Komisji i rozpatrzenie przez nią określonych spraw;
13) ustala plan pracy Rady na rok następny w terminie do 31 grudnia roku bieżącego w porozumieniu z Komisjami i przedkłada go Radzie do zatwierdzenia do dnia 10 stycznia;
14) przedkłada Radzie przygotowane przez poszczególne Komisje programy długookresowe (perspektywiczne);
15) ustala plan dyżurów radnych;
16) w ustalonych terminach (nie rzadziej niż raz w tygodniu) pełni dyżur w Biurze Rady;
17) prowadzi rejestr klubów radnych, informuje Radę o utworzeniu klubów i ich rozwiązaniu;
18) przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym radnych;
19) sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą Biura Rady;
20) koordynuje prace Komisji;
21) przedstawia dla potrzeb Rady wykładnię statutu gminy po zasięgnięciu opinii radcy prawnego;
22) podpisuje protokoły, uchwały i inne pisma wychodzące z Biura Rady;
23) występuje i reprezentuje Radę na zewnątrz;
24) przyjpar.14 Statutu Gminy Kobyýka
ust. 5. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
ust. 6. Przewodniczący w ramach organizacji pracy rady:
1) zwołuje sesje Rady;
2) zwołuje sesje w ciągu 7 dni na wniosek złożony przez Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady;
3) ustala porządek obrad w porozumieniu z Burmistrzem, Komisjami oraz przyjmuje poprawki do porządku obrad;
4) przyjmuje poprawki do protokołu z sesji, złożone na piśmie przez radnych;
5) organizuje właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji;
6) odpowiada za terminowe przedkładanie na forum sesji pism, których adresatem jest Rada;
7) przedkłada Radzie informacje o pracach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami;
8) zarządza wybór komisji skrutacyjnej w przypadku głosowania tajnego;
9) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady;
10) kieruje do właściwych Komisji sprawy, które wynikły między sesjami;
11) sprawuje pieczę nad porządkiem i spokojem obrad;
12) zleca zwołanie Komisji i rozpatrzenie przez nią określonych spraw;
13) ustala plan pracy Rady na rok następny w terminie do 31 grudnia roku bieżącego w porozumieniu z Komisjami i przedkłada go Radzie do zatwierdzenia do dnia 10 stycznia;
14) przedkłada Radzie przygotowane przez poszczególne Komisje programy długookresowe (perspektywiczne);
15) ustala plan dyżurów radnych;
16) w ustalonych terminach (nie rzadziej niż raz w tygodniu) pełni dyżur w Biurze Rady;
17) prowadzi rejestr klubów radnych, informuje Radę o utworzeniu klubów i ich rozwiązaniu;
18) przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym radnych;
19) sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą Biura Rady;
20) koordynuje prace Komisji;
21) przedstawia dla potrzeb Rady wykładnię statutu gminy po zasięgnięciu opinii radcy prawnego;
22) podpisuje protokoły, uchwały i inne pisma wychodzące z Biura Rady;
23) występuje i reprezentuje Radę na zewnątrz;
24) przyjpar.14 Statutu Gminy Kobyýka
ust. 5. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
ust. 6. Przewodniczący w ramach organizacji pracy rady:
1) zwołuje sesje Rady;
2) zwołuje sesje w ciągu 7 dni na wniosek złożony przez Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady;
3) ustala porządek obrad w porozumieniu z Burmistrzem, Komisjami oraz przyjmuje poprawki do porządku obrad;
4) przyjmuje poprawki do protokołu z sesji, złożone na piśmie przez radnych;
5) organizuje właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji;
6) odpowiada za terminowe przedkładanie na forum sesji pism, których adresatem jest Rada;
7) przedkłada Radzie informacje o pracach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami;
8) zarządza wybór komisji skrutacyjnej w przypadku głosowania tajnego;
9) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady;
10) kieruje do właściwych Komisji sprawy, które wynikły między sesjami;
11) sprawuje pieczę nad porządkiem i spokojem obrad;
12) zleca zwołanie Komisji i rozpatrzenie przez nią określonych spraw;
13) ustala plan pracy Rady na rok następny w terminie do 31 grudnia roku bieżącego w porozumieniu z Komisjami i przedkłada go Radzie do zatwierdzenia do dnia 10 stycznia;
14) przedkłada Radzie przygotowane przez poszczególne Komisje programy długookresowe (perspektywiczne);
15) ustala plan dyżurów radnych;
16) w ustalonych terminach (nie rzadziej niż raz w tygodniu) pełni dyżur w Biurze Rady;
17) prowadzi rejestr klubów radnych, informuje Radę o utworzeniu klubów i ich rozwiązaniu;
18) przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym radnych;
19) sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą Biura Rady;
20) koordynuje prace Komisji;
21) przedstawia dla potrzeb Rady wykładnię statutu gminy po zasięgnięciu opinii radcy prawnego;
22) podpisuje protokoły, uchwały i inne pisma wychodzące z Biura Rady;
23) występuje i reprezentuje Radę na zewnątrz;
24) przyj

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Teresa Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Teresa Ziółkowska
Data wytworzenia informacji 2003-06-27
Data udostępnienia informacji 2003-06-27