wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Zadania i kompetencje Rady

par.13 Statutu Gminy Kobyłka
1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) uchwalanie statutu Gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza oraz stanowienie o kierunkach jego działania a także przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3)powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek Burmistrza;
4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu;
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;


7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady;
b) emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza;
c) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów;
d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym;
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę;
f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burpar.13 Statutu Gminy Kobyłka
1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) uchwalanie statutu Gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza oraz stanowienie o kierunkach jego działania a także przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3)powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek Burmistrza;
4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu;
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;


7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady;
b) emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza;
c) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów;
d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym;
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę;
f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burpar.13 Statutu Gminy Kobyłka
1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) uchwalanie statutu Gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza oraz stanowienie o kierunkach jego działania a także przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3)powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek Burmistrza;
4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu;
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;


7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady;
b) emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza;
c) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów;
d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym;
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę;
f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Bur