wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: SKARBNIK MIASTA
Nazwa skrócona:
Symbol: BF
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: BURMISTRZ MIASTA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: BURMISTRZ MIASTA
Dni i godziny pracy: - poniedziałek - w godz. 10oo-18oo
- wtorek-piątek - w godz. 8oo-16oo
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - w godz. 10oo-18oo

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy.
2.Do zadań Skarbnika należy:
1)prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami tj.: zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy i terminowy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki ( w tym: ubezpieczenie mienia),
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
2)bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji finansowych,
- terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu jednostki,,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
4. sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością gospodarki finansowo-księgowej w jednostkach
podległych gminie,
5. prowadzenie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych i kontroli operacji gospodarczych,
7. opracowywanie projektów budżetu, opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
8. sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat,
9. uczestniczenie w sesjach Rady,
10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo-księgowych (np.: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów - dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji itp.),
11. nadzór bezpośredni nad pracą Referatu Finansowo - Księgowego, zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej Urzędu, określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2004-11-02
Data udostępnienia informacji 2004-11-02