wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: SEKRETARZ MIASTA
Nazwa skrócona:
Symbol: BS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: BURMISTRZ MIASTA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: BURMISTRZ MIASTA
Dni i godziny pracy: - poniedziałek - w godz. 10oo-18oo
- wtorek-piątek - w godz. 8oo-16oo
Dni i godziny przyjmowania interesantów: - poniedziałek - w godz. 10oo-18oo
- wtorek-piątek - w godz. 8oo-16oo

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, zajmuje się planowaniem pracy w Urzędzie, inicjowaniem usprawnień, upowszechnianiem nowoczesnych metod pracy , wdrażaniem postępu technicznego i w tym zakresie:
1) prowadzi nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,
2) rozstrzyga w porozumieniu z Burmistrzem sprawy organizacyjne Urzędu,
3) przedstawia Burmistrzowi projekty regulaminu organizacyjnego Urzędu , zmian do regulaminu oraz kontroluje realizację postanowień regulaminu,
4) stwarza warunki dla zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Urzędu,
5) organizuje prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego, zapewnia archiwizowanie dokumentacji Urzędu, w tym: likwidację i przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
6) nadzoruje sprawy związane z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (ochrona danych osobowych) w tym: w systemach komputerowych,
7) przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w przypadku niemożności dostarczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,
8) organizuje i zapewnia prawidłowy obieg pism i dokumentacji w Urzędzie,
9) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Urzędu zasad instrukcji kancelaryjnej, zarządzeń oraz postanowień Burmistrza i innych przepisów prawa,
10) uczestniczy w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy,
11) nadzoruje sprawy związane z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, prezydenckimi i referendami.
12) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
2. Do kompetencji Sekretarza w zakresie zleconym przez Burmistrza należy również prowadzenie spraw z zakresu:
1) edukacji publicznej, kultury, promocji środowisk twórczych , sportu, rekreacji i turystyki,
2) ochrony zdrowia ,
3) pomocy społecznej ,
4) upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy,
5) współpracy z organizacjami pozarządowymi ,
6) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
7) koordynowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. nadzoruje pracę po1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, zajmuje się planowaniem pracy w Urzędzie, inicjowaniem usprawnień, upowszechnianiem nowoczesnych metod pracy , wdrażaniem postępu technicznego i w tym zakresie:
1) prowadzi nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,
2) rozstrzyga w porozumieniu z Burmistrzem sprawy organizacyjne Urzędu,
3) przedstawia Burmistrzowi projekty regulaminu organizacyjnego Urzędu , zmian do regulaminu oraz kontroluje realizację postanowień regulaminu,
4) stwarza warunki dla zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Urzędu,
5) organizuje prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego, zapewnia archiwizowanie dokumentacji Urzędu, w tym: likwidację i przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
6) nadzoruje sprawy związane z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (ochrona danych osobowych) w tym: w systemach komputerowych,
7) przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w przypadku niemożności dostarczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,
8) organizuje i zapewnia prawidłowy obieg pism i dokumentacji w Urzędzie,
9) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Urzędu zasad instrukcji kancelaryjnej, zarządzeń oraz postanowień Burmistrza i innych przepisów prawa,
10) uczestniczy w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy,
11) nadzoruje sprawy związane z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, prezydenckimi i referendami.
12) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
2. Do kompetencji Sekretarza w zakresie zleconym przez Burmistrza należy również prowadzenie spraw z zakresu:
1) edukacji publicznej, kultury, promocji środowisk twórczych , sportu, rekreacji i turystyki,
2) ochrony zdrowia ,
3) pomocy społecznej ,
4) upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy,
5) współpracy z organizacjami pozarządowymi ,
6) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
7) koordynowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. nadzoruje pracę po1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, zajmuje się planowaniem pracy w Urzędzie, inicjowaniem usprawnień, upowszechnianiem nowoczesnych metod pracy , wdrażaniem postępu technicznego i w tym zakresie:
1) prowadzi nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,
2) rozstrzyga w porozumieniu z Burmistrzem sprawy organizacyjne Urzędu,
3) przedstawia Burmistrzowi projekty regulaminu organizacyjnego Urzędu , zmian do regulaminu oraz kontroluje realizację postanowień regulaminu,
4) stwarza warunki dla zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Urzędu,
5) organizuje prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego, zapewnia archiwizowanie dokumentacji Urzędu, w tym: likwidację i przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
6) nadzoruje sprawy związane z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (ochrona danych osobowych) w tym: w systemach komputerowych,
7) przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w przypadku niemożności dostarczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,
8) organizuje i zapewnia prawidłowy obieg pism i dokumentacji w Urzędzie,
9) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Urzędu zasad instrukcji kancelaryjnej, zarządzeń oraz postanowień Burmistrza i innych przepisów prawa,
10) uczestniczy w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy,
11) nadzoruje sprawy związane z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, prezydenckimi i referendami.
12) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
2. Do kompetencji Sekretarza w zakresie zleconym przez Burmistrza należy również prowadzenie spraw z zakresu:
1) edukacji publicznej, kultury, promocji środowisk twórczych , sportu, rekreacji i turystyki,
2) ochrony zdrowia ,
3) pomocy społecznej ,
4) upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy,
5) współpracy z organizacjami pozarządowymi ,
6) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
7) koordynowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. nadzoruje pracę po

 Kadra kierownicza:

SEKRETARZ MIASTA

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Iwona Całka
Data wytworzenia informacji 2004-05-21
Data udostępnienia informacji 2004-05-21