wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: BURMISTRZ MIASTA
Symbol stanowiska: BM
Nazwa stanowiska: BURMISTRZ

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. 1. Wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa .
2. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego Zastępcy;
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady;
3) określanie sposobu wykonania uchwał i ogłaszanie uchwał Rady;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) sporządzanie projektu budżetu , wykonywanie budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;
6) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy;
7) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych;
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ;
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
10) wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki - w formie zarządzenia i przesyłanie ich do wiadomości burmistrzom (wójtom) sąsiednich gmin i staroście powiatu wołomińskiego, następnego dnia po ich ustanowieniu;
11) upoważnianie pracowników Urzędu do podpisywania w imieniu Burmistrza decyzji;
12) podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
13) powierzanie prowadzenia niektórych spraw gminy Zastępcy lub Sekretarzowi ;
14) określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
15) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;
16) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy Kobyłka;
17) pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach BHP i ppoż. na terenie Urzędu;
18) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
19) zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu;
20) podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz, zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza;
21) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na inte 1. 1. Wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa .
2. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego Zastępcy;
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady;
3) określanie sposobu wykonania uchwał i ogłaszanie uchwał Rady;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) sporządzanie projektu budżetu , wykonywanie budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;
6) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy;
7) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych;
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ;
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
10) wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki - w formie zarządzenia i przesyłanie ich do wiadomości burmistrzom (wójtom) sąsiednich gmin i staroście powiatu wołomińskiego, następnego dnia po ich ustanowieniu;
11) upoważnianie pracowników Urzędu do podpisywania w imieniu Burmistrza decyzji;
12) podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
13) powierzanie prowadzenia niektórych spraw gminy Zastępcy lub Sekretarzowi ;
14) określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
15) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;
16) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy Kobyłka;
17) pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach BHP i ppoż. na terenie Urzędu;
18) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
19) zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu;
20) podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz, zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza;
21) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na inte 1. 1. Wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa .
2. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego Zastępcy;
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady;
3) określanie sposobu wykonania uchwał i ogłaszanie uchwał Rady;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) sporządzanie projektu budżetu , wykonywanie budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;
6) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy;
7) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych;
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ;
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
10) wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki - w formie zarządzenia i przesyłanie ich do wiadomości burmistrzom (wójtom) sąsiednich gmin i staroście powiatu wołomińskiego, następnego dnia po ich ustanowieniu;
11) upoważnianie pracowników Urzędu do podpisywania w imieniu Burmistrza decyzji;
12) podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
13) powierzanie prowadzenia niektórych spraw gminy Zastępcy lub Sekretarzowi ;
14) określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
15) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;
16) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy Kobyłka;
17) pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach BHP i ppoż. na terenie Urzędu;
18) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
19) zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu;
20) podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz, zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza;
21) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na inte

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek w godz. 11.00-17.00

 Procedury załatwiania spraw na stanowisku:

ZGA-1 WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-11-24
Data udostępnienia informacji 2004-11-24