wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Zadania i kompetencje Rady

Kompetencje Rady:
1) uchwalanie i zmiana Statutu Gminy;
2) uchwalanie statutów jednostek pomocniczych /sołectw i innych jednostek organizacyjnych;
3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika oraz Sekretarza Gminy;
4) powoływanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
5) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu;
6) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
7) podejmowanie uchwał w sprawach opłat i podatków w granicach określonych w odrębnych przepisach;
8) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy;
9) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
10) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminy oraz wydzielanie majątku na ten cel;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej;
12) określanie wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
13) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres Wójta, dotyczących:
a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy;
b/ zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek;
c/ ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym;
d/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy;
e/ tworzenie i przystępowanie do spółek i zbywanie udziałów oraz rozwiązywanie i występowanie z nich;
f/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek;
g/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Kompetencje Rady:
1) uchwalanie i zmiana Statutu Gminy;
2) uchwalanie statutów jednostek pomocniczych /sołectw i innych jednostek organizacyjnych;
3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika oraz Sekretarza Gminy;
4) powoływanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
5) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu;
6) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
7) podejmowanie uchwał w sprawach opłat i podatków w granicach określonych w odrębnych przepisach;
8) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy;
9) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
10) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminy oraz wydzielanie majątku na ten cel;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej;
12) określanie wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
13) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres Wójta, dotyczących:
a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy;
b/ zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek;
c/ ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym;
d/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy;
e/ tworzenie i przystępowanie do spółek i zbywanie udziałów oraz rozwiązywanie i występowanie z nich;
f/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek;
g/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Kompetencje Rady:
1) uchwalanie i zmiana Statutu Gminy;
2) uchwalanie statutów jednostek pomocniczych /sołectw i innych jednostek organizacyjnych;
3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika oraz Sekretarza Gminy;
4) powoływanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
5) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu;
6) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
7) podejmowanie uchwał w sprawach opłat i podatków w granicach określonych w odrębnych przepisach;
8) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy;
9) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
10) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminy oraz wydzielanie majątku na ten cel;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej;
12) określanie wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
13) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres Wójta, dotyczących:
a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy;
b/ zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek;
c/ ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym;
d/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy;
e/ tworzenie i przystępowanie do spółek i zbywanie udziałów oraz rozwiązywanie i występowanie z nich;
f/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek;
g/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta