wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko d/s ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska: Inspektor d/s ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki należy:

1. W zakresie ochrony środowiska

1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska i zapewnienie uwzględnienia

tej problematyki w projektach planu zagospodarowania przestrzennego:

a) nadzór nad budową i eksploatacją gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę, wysypisk i wylewisk nieczystości płynnych,

b) kontrola i ujawnianie przypadków nielegalnego odprowadzania ścieków przez osoby

fizyczne i prawne,

c) kontrola i ujawnianie faktów samodzielnej wycinki drzew bez wymaganego

zezwolenia i wymierzanie kar za ich samowolne usuwanie,

d) likwidacja dzikich wysypisk,

2) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

3) prowadzenie spraw dotyczących gminnego funduszu ochrony środowiska

4) opracowywanie i aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami

5) prowadzenie ewidencji:

a)zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w

celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu

pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu

rozwoju sieci kanalizacyjnej

6) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

prowadzenie całokształtu spraw związanych z opłatami z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz stosowanie kar z nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska

wydawanie opinii w sprawach zatwierdzania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi na wniosek właściwego organu

9) współdziałanie z jednostkami właściwymi w sprawach ochrony środowiska w celach

przedstawiania raportów o stanie środowiska oraz wyników badań o występujących

zagrożeniach,

10) przygotowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach

publicznych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wykonywanych

obowiązków,

11) realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo wodne, rozstrzyganie sporów o

przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,

2. W zakresie kultury, sportu i turystki

1) prowadzenie spraw dotyczących kultury, sportu i turystyki w tym:

a) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

b) nadzór i kontrola nad działalnością programową Gminnej Biblioteki Publicznej i

świetlic wiejskich,

c) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem, przekształcaniem i

likwidacją gminnych placówek kultury oraz sportu i turystyki,

d) inicjowanie i upowszechnianie kultury, sportu i turystyki oraz prowadzenie działań

zmierzających do rozwoju bazy materialnej tych placówek,

e) organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, sportu i

turystyki z innymi jednostkami organizacyjnymi,

f) podejmowanie działań zmierzających do rozwoju agroturystyki w Gminie,

2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr kultury w Gminie i w tym zakresie

współdziałanie z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków ,

3) nadzór i opieka nad gminnymi obiektami sportowymi i placami zabawÓ3. W sprawach pozostałych. Prowadzenie spraw związanych z wysyłaniem i rozliczaniem korespondencji wychodzącej z urzędu.

4. Wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 7.00-15.00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Martyna Kasprzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Krawczyk
Data wytworzenia informacji 2006-01-03
Data udostępnienia informacji 2006-01-03