wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
III-12/2011 2011-02-02 zmiana uchwały Nr XXXIII-126/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009 roku dot określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK Uchwalony oczekujący
III-11/2011 2011-02-02 zmiana uchwały Nr XIII-173/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku dot. określenia wysokości podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
III-4/2011 2011-02-02 zmiany w Statucie Gminy Wołomin TAK Uchwalony oczekujący
II-110/2010 2010-12-14 zmiana uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV-11/2003z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania. TAK Uchwalony obowiązujący
XLII-101/2010 2010-11-10 zmiana uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV-11/2003 z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży TAK Uchwalony oczekujący
XLII-98/2010 2010-11-10 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr XL-62/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji TAK Uchwalony obowiązujący
XLI-73/2010 2010-10-11 zatwierdzenie zmian w Statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 11 TAK Uchwalony oczekujący
XLI-69/2010 2010-10-11 utworzenie w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania TAK Uchwalony obowiązujący
XL-65/2010 2010-07-15 nadanie Straży Miejskiej w Wołominie regulaminu organizacyjnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII-43/2010 2010-05-27 nadanie nazwy ulicy we wsi Zagościniec - CHMIELNA TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII-41/2010 2010-05-27 zatwierdzenie zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII-33/2010 2010-04-22 zmiana uchwały Nr XVIII-37/08 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenzasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołominia TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV-13/2010 2010-01-28 opłaty za zajecie pasa drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII-141/09 2009-11-26 określenie wymagań jakie powinien spełniac przedsiebiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i utylizacji ich zwłok TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII-140/09 2009-11-26 określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia