wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Zadania i kompetencje Burmistrz Wołomina

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) do zadań Burmistrza należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej;
- określanie sposobu wykonania uchwał;
- gospodarowanie mieniem komunalnym;
- wykonywanie budżetu;
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Ponadto do zadań i kompetencji Burmistrza należą:
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
- podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy m.in. wobec Zastępców, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
- reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
- prowadzenie bieżących spraw Gminy;
- informowanie o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywanie środków budżetowych, ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;
- realizacja budżetu gminy;
- nadzór nad przygotowaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i wniosków Radzie;
- przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organom nadzoru;
- przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonania uchwał Rady;
- udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
- dokonywanie podziałów zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
- wydawanie decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
- pełnienie funkcji walnych zgromadzeń w jednoosobowych spółkach gminy;
- udzielanie pełnomocnictw, działającym jednoosobowo kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadającym osobowości prawnej;
- przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
- okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
- współpraca z Komisarzem Wyborczym w zakresie przekazywania informacji do Rejestru Korzyści przez osoby pełniącZgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) do zadań Burmistrza należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej;
- określanie sposobu wykonania uchwał;
- gospodarowanie mieniem komunalnym;
- wykonywanie budżetu;
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Ponadto do zadań i kompetencji Burmistrza należą:
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
- podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy m.in. wobec Zastępców, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
- reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
- prowadzenie bieżących spraw Gminy;
- informowanie o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywanie środków budżetowych, ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;
- realizacja budżetu gminy;
- nadzór nad przygotowaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i wniosków Radzie;
- przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organom nadzoru;
- przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonania uchwał Rady;
- udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
- dokonywanie podziałów zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
- wydawanie decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
- pełnienie funkcji walnych zgromadzeń w jednoosobowych spółkach gminy;
- udzielanie pełnomocnictw, działającym jednoosobowo kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadającym osobowości prawnej;
- przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
- okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
- współpraca z Komisarzem Wyborczym w zakresie przekazywania informacji do Rejestru Korzyści przez osoby pełniącZgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) do zadań Burmistrza należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej;
- określanie sposobu wykonania uchwał;
- gospodarowanie mieniem komunalnym;
- wykonywanie budżetu;
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Ponadto do zadań i kompetencji Burmistrza należą:
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
- podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy m.in. wobec Zastępców, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
- reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
- prowadzenie bieżących spraw Gminy;
- informowanie o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywanie środków budżetowych, ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;
- realizacja budżetu gminy;
- nadzór nad przygotowaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i wniosków Radzie;
- przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organom nadzoru;
- przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonania uchwał Rady;
- udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
- dokonywanie podziałów zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
- wydawanie decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
- pełnienie funkcji walnych zgromadzeń w jednoosobowych spółkach gminy;
- udzielanie pełnomocnictw, działającym jednoosobowo kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadającym osobowości prawnej;
- przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
- okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
- współpraca z Komisarzem Wyborczym w zakresie przekazywania informacji do Rejestru Korzyści przez osoby pełniąc

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-04-30
Data udostępnienia informacji 2004-04-30