wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-09-18
Planowana godzina sesji 10.00
Planowane miejsce sesji sala posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

Planowany porządek obrad
<br />P o r z ą d e k    o b r a d:

 

CZĘŚĆ I

 

1. Wręczanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

2. Wręczenie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”  w kategorii:

 

1) Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,

 

2) Samorząd przyjazny seniorom.

 

3. Wręczenie nagród laureatom  rozstrzygniętych konkursów:

 

1) „Najpiękniejsza posesja w 2019 roku”,

2) „Najpiękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego w 2019 roku”,


 1. „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2019”,
 2. „Działka roku 2019”.

CZĘŚĆ II

 


 1. Sprawy regulaminowe:

  1. przedstawienie porządku obrad,
  2. przyjęcie protokołów VII zwyczajnej i VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.


 


 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 


 1. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański  –  ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

 


 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2019 roku (materiały zostały dostarczone radnym e-mailem oraz w formie pisemnej ) – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku – ref. Małgorzata Czarnecka –   Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.

 


 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2029, na dzień 30 czerwca 2019 roku (materiały zostały dostarczone radnym e-mailem oraz w formie pisemnej) –  ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.

 


 1. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim – instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku (materiały zostały dostarczone radnym e-mailem oraz w formie pisemnej) – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

 


 1. Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku (materiały zostaną dostarczone radnym e-mailem oraz w formie pisemnej)  –  ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego (XML).

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2029 –  ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości –  ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego (XML).

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem –  ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego (XML).

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla miasta Pruszcz Gdański” – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (XML).

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (XML).

 


 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/459/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r. sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (XML).  

 


 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/278/2009 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (XML).

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 102 o pow. 742 m2, w obrębie 8; działki nr 103 o pow. 701 m2, w obrębie 8; działki nr 106 o pow. 718 m2, w obrębie 8 i działki nr 108 o pow. 507 m2,  w obrębie 8, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych przy ul. Dąbrówki w Pruszczu Gdańskim – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 1/36 o pow. 1 529 m2, w obrębie 1;   działki nr 1/37 o pow. 854 m2, w obrębie 1;   działki nr 1/38 o pow. 848 m2, w obrębie 1;   działki nr 1/39 o pow. 848 m2, w obrębie 1;  działki nr 1/40 o pow. 849 m2, w obrębie 1;   działki nr 1/41 o pow. 849 m2, w obrębie 1;  działki nr 1/42 o pow. 849 m2, w obrębie 1;  działki nr 1/43 o pow. 853 m2, w obrębie 1, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych przy ul. Antoniego Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon Szkoły Podstawowej Nr 3” – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych (XML).

 


 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Ignacego Mościckiego” – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

 


 1. WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA LATA 2020 – 2023 –  ref. Zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników:

   1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia   Regulaminu  wyborów  ławnikówdo  Sądu   Okręgowego   w  Gdańsku, Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z zakresu prawa pracy, na okres kadencji w latach  2020 – 2023;


   1. przedstawienie   opinii   Zespołu  opiniującego  o  zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych na kadencję  w  latach   2020 – 2023   –  ref. radny Leszek Parzymies Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa – członek Zespołu opiniującego kandydatów na  ławników;


   1. powołanie Komisji Skrutacyjnej (min. 3 osoby);


   1. ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i wybór jej Przewodniczącego;


   1. przeprowadzenie   tajnego  głosowania   wyborów  ławników  do  sądów powszechnych,  zgodnie z uchwalonym Regulaminem wyborów  ławników na okres kadencji w latach 2020 – 2023:


 


 1. wybór ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku,
 2. wybór ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk –  Południe  w Gdańsku,
 3. wybór ławników do Sądu  Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z zakresu prawa pracy;

 

        6) odczytanie protokołów z przeprowadzonego głosowania przez Komisję Skrutacyjną z wyborów ławników do:

 


 1. Sądu Okręgowego w Gdańsku,
 2. Sądu Rejonowego Gdańsk  –   Południe  w Gdańsku,
 3. Sądu  Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z zakresu prawa pracy;

   1. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu   Okręgowego w  Gdańsku, Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z zakresu prawa pracy, na okres kadencji w latach  2020 – 2023.


 


 1. Wolne wnioski.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Halina Baranowska
Data wytworzenia informacji 2019-09-03
Data udostępnienia informacji 2019-09-03