wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Szczegóły informacji:

Referat Oświaty, Kultury i Sportu - stypendia szkolne

Data: 2018-05-25
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

KLAUZULA INFORMACYJNA – stypendia szkolne

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania bądź odmowy przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, na podstawie art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwały nr XVIII/200/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2012 r., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim oraz mogą być bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mirosław Mizera
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-05-25
Data udostępnienia informacji 2018-05-25