wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Szczegóły informacji:

Obrona Cywilna - świadczenia na rzecz obrony

Data: 2019-09-20
Autor: Andrzej Maszenda
Treść informacji / streszczenie:

KLAUZULA INFORMACYJNA – OC – ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY

 

Zgodnie z art. 13. Ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20.
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański jest Pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - na podstawie art. 6 ust 1 litera c „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”,
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Miejska Pruszcz Gdański oraz inne służby i organy administracji publicznej.  
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidzianyw Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140);
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wszczęcie z urzędu postępowania w rozumieniu przepisów, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Maszenda
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Andrzej Maszenda
Data wytworzenia informacji 2019-09-20
Data udostępnienia informacji 2019-09-20