wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Plany i sprawozdania z działalności - Organy wykonawcze jednoosobowe:

Data: Tytuł: Autor:
2019-12-31 Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Pruszcz Gdański za 2018 r Janusz Wróbel
2019-10-29 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok szkolny 2018/2019 Janusz Wróbel
2019-06-04 Informacja dla Rady Miasta Pruszcz Gdański dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącą RM Pruszcz Gd. oraz Burmistrza Pruszcza Gd. za rok 2018r. Janusz Wróbel
2019-06-04 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez pracowników UM, dyrektorów/ kierowników jedn. samorządowych/ prezsów spółek z o.o. GM Pruszcz Gd. za rok 2018r. Janusz Wróbel
2019-06-04 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VIII kadencji w latach 2018 - 2023 dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez członków Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w Gdańsku za rok 2018r. Janusz Wróbel
2019-05-14 Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Maista Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. Janusz Wróbel
2019-05-09 Raport o stanie miasta za rok 2018 Janusz Wróbel
2019-04-30 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Pruszcz Gdański za 2018 r Janusz Wróbel
2019-04-29 Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na dzień 31 grudnia 2018 r. Janusz Wróbel
2019-04-23 Sprawozdanie pn.: "Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla miasta Pruszcz Gdański w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej" Wojciech Gawkowski
2019-04-18 Sprawozdanie z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Wojciech Gawkowski
2019-03-29 Sprawozdanie z realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2011-2018". Janusz Wróbel
2019-03-29 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018 Janusz Wróbel
2019-03-29 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2019-03-29 Sprawozdanie finansowe Urządu Miasta Pruszcz Gdański, na dzień 31 grudnia 2018 r Janusz Wróbel
2019-03-28 Raport z wykoanania Progamu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 dla miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2019-03-25 Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018 Janusz Wróbel
2019-03-21 Sprawozdanie z działalnośći Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2019. Grażyna Zarówna- Kierownik MOPS
2019-03-18 Informacja o realziacji programu profilaktyktyki zdrowotnej HPV na lata 2016-2018 Janusz Wróbel
2019-02-28 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim Joanna Przybyś
2019-02-27 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim Piotr Pułkowski
2018-08-30 Informacja Centrum Kultury i Sportu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 Piotr Pułkowski
2018-08-30 Informacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 Joanna Przybyś
2018-08-30 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2018 roku Janusz Wróbel
2018-08-30 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018-2029 na dzień 30 czerwca 2018 roku Janusz Wróbel