wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Biuro Rady Miasta
Nazwa skrócona: Biuro RM
Symbol: BRM
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Grunwaldzka
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Miasta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Miasta
Dni i godziny pracy: w godzianch pracy Urzędu
Dni i godziny przyjmowania interesantów: w godzinach pracy Urzędu

 Przedmiot działania i kompetencje:

1) obsługa Rady i jej komisji, a w szczególności:
a) prowadzenie sekretariatu Biura,
b) protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady,
c) ewidencjonowanie uchwał Rady i przekazywanie ich do realizacji,
d) prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady i interpelacji oraz zapytań
radnych Rady, kierowanych do Burmistrza,
e) prowadzenie ewidencji radnych Rady,
2) zawiadamianie zainteresowanych jednostek o tematach wynikających z planów
pracy komisji należących do ich kompetencji,
3) przygotowywanie i kompletowanie materiałów na posiedzenia komisji,
4) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem przez radnych Rady skarg
i wniosków mieszkańców miasta,
5) sporządzanie sprawozdań statystycznych z działalności Rady,
6) wykonywanie zleconych czynności związanych z wyborami do parlamentu i samorządu
gminnego,
7) organizowanie i obsługa narad organizowanych przez Przewodniczącego Rady
Miasta lub jego Wiceprzewodniczących,
8) współudział w prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01