wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

1. Wójt koordynuje działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i kulturalnych Gminy, nadzoruje działania Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników referatów.
2. W szczególności do zadań Wójta należy:
1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
2) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie umowy o pracę,
3) przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej oraz innych uchwał okołobudżetowych oraz zarządzeń,
4) wnioskowanie Radzie kandydatów na Skarbnika Gminy,
5) ogłoszenie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
6) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
8) udzielanie pracownikom upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych,
9) kierowanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu obowiązku powszechnej obrony oraz obrony cywilnej,
10) wykonywanie zadań przewidzianych odrębnymi przepisami,
11) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskania środków dla budżetu Gminy.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Szubert
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Agnieszka Szubert
Data wytworzenia informacji 2012-01-19
Data udostępnienia informacji 2012-01-19