wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Data: 2014-02-07
Autor: Brózda Lidia
Treść informacji / streszczenie:

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór dotyczy powołania trzech komisji konkursowych, tj.:

  1. Komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa
  2. Komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki
  3. Komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 2/2014 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 16 stycznia 2014 roku.

W skład określonej komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty uprawnione biorące udział w danym konkursie. Ponadto w ocenie ofert złożonych w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, których powiązania z organizacjami/podmiotami składającymi oferty mogą budzić podejrzenia co do ich bezstronności.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli

- żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

- wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Do prac w komisjach konkursowych Przewodniczący Komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Wyboru kandydatów do składu określonej komisji konkursowej dokonuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona kierując się przy tym wybraną tematyką zadeklarowaną przez kandydata w formularzu zgłoszenia oraz mając na celu wyeliminowanie potencjalnego konfliktu interesów.

Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy Bełchatów lub osobę do tego upoważnioną  w drodze zarządzenia.

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza, podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

Formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bełchatowie (I piętro), ul. Kościuszki 13 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego 2014 roku do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Formularz zgłoszeniowy [28,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-07

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Brózda Lidia
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Brózda Lidia
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Wilk Artur
Data wytworzenia informacji 2014-02-07
Data udostępnienia informacji 2014-02-07