wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Szczegóły informacji:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Data: 2015-02-11
Autor: Brózda Lidia
Treść informacji / streszczenie:

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146) zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór dotyczy powołania trzech komisji konkursowych, tj.:

1. Komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa

2. Komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki

3. Komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Zaproszenie [583,4 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-02-11
Załącznik nr: 2
Formularz zgłoszeniowy [28,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-02-11

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-02-11
Data udostępnienia informacji 2015-02-11