wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-01-152019-01-29Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z przyłączem 0,4kV, na działkach nr ewid. 510/17 i 510/19 obręb 36 Wólka Łękawska, gmina Bełchatów."
2019-01-032019-01-17Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilin, gm. Bełchatów, na działkach nr ewid. 869 i 4/10 obręb 6 Domiechowice, gmina Bełchatów."
2019-01-032019-01-17Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa drogi gminnej o szerokości od 4,0m do 5,0m o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej oraz z jednostronnym poboczem i zjazdami do posesji, odwodnienie ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej ze sprowadzeniem wód opadowych i roztopowych poprzez kratkę ściekową z przykanalikiem do rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1916E w miejscowości Łękawa, na działce nr ewid. 105/8 obręb 12 Kalisko-Kąsie, gmina Bełchatów."
2019-01-032019-01-17Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z przyłączem 0,4kV, na działkach nr ewid. 38 i 39/50 obręb 19 Ludwików, gmina Bełchatów."
2019-01-032019-01-17 Informacja Wojewody Łódzkiego o zgromadzonym materiale dowodowym - odszkodowanie za część nieruchomości w obrębie Łękawa, działki o nr ewid.519/1
2018-12-19 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Informacja
2018-11-19 Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
2018-10-05 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprawadzania ścieków na terenie Gminy Bełchatów
2018-10-02 Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
2018-05-25 RODO- Informacja o CEIDG
Strona 1 of 3 (22 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna