wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Dane szczegółowe rady

Informacje ogólne:

Nazwa organu: RADA GMINY RUSIEC
Adres: WIELUŃSKA 35
Kod pocztowy: 97-438
Miejscowosć: RUSIEC

Dane teleadresowe:

Numer pokoju biura rady: 24
Dod. Info: Urząd Gminy II piętro
Telefon kierunkowy: 43
Telefon bezpośredni:
Telefon - centrala: 43 6766011
Telefon - wewnętrzny: 235
Fax: 43 6766290
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej: gmina@rusiec.pl

Kompetencje rady:

Do zakresu działania Rady Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Kompetencje przewodniczącego rady:

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
5) podpisuje uchwały Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
7) Przewodniczący, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
8) Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
9) W zakresie, o jakim mowa w ust. 7, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
10) Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2014-11-27
Data udostępnienia informacji 2014-11-27