wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wójt Gminy
Nazwa skrócona:
Symbol: WG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Ruścu
Wieluńska 35
Rusiec 97-438
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: poniedziałek - od 9:00 do 17:00 od wtorku do piątku
od 7:30 do 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - od 9:00 do 17:00 od wtorku do piątku
od 7:30 do 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1.Wójt wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem
2. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
3. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Wójt Gminy

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenia o jakości wody do spożycia

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-12-10
Data udostępnienia informacji 2003-12-10