wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Skarbnik Gminy
Nazwa skrócona: SKARBNIK
Symbol: SGK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Ruścu
Wieluńska 35
Rusiec 97-438
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek - od 9:00 do 17:00 od wtorku do piątku
od 7:30 do 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - od 9:00 do 17:00 od wtorku do piątku
od 7:30 do 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

SKARBNIK GMINY WYKONUJE OBOWIĄZKI OKREŚLONE DLA GŁÓWNYCH KSI GOWYCH BUDŻETU I SZCZEGÓŁOWO ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 1991 R W SPRAWIE PRAW I OBOWIĄZKÓW GŁÓWNYCH KSI GOWYCH BUDŻETU, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH (DZ.U. NR 40, POZ. 174 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ SKLADA KONTRASYGNAT  NA DOKUMENTACH, KTÓRE POWODUJĄ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ PIENI ŻNYCH GMINY a w szczególności"
1. opracowuje projekty budżetu gminy oraz uchwał i zarządzeń budżetowych;
2. czuwa nad zachowaniem równowagi budżetowej i zapewnienie równomierności wydatków w stosunku do dochodów gminy w okresach obrachunkowych (miesięcznych);
3. zachowanie rytmicznej i systematycznej realizacji wydatków i dochodów;
4. informowanie Wójta Gminy o każdorazowym zachwianiu równowagi budżetowej i co miesiąc stanie konta bankowego;
5. opracowanie planów finansowych inwestycji gminnych;
6. przekazywanie kierownikom jednostek podporządkowanych - wytycznych i danych, niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego;
7. żądanie przedkładania informacji i dokumentów związanych z działalnością finansową od poszczególnych komórek Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich kontrola;
8. dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Wójta;
9. zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej;
10.współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie wykonania dochodów budżetowych;
11.wnioskowanie o konieczności przesunięcia środków finansowych w budżecie gminnym;
12.sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowym funkcjonowaniem stanowisk pracy związanych z realizacją budżetu: stanowiska d/s budżetowych, księgowości podatkowej, d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych, kasjera i stanowisk pracy związanych z poborem należności za pobraną wodę;
13.wstępna kontrola legalności, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonania budżetu;
14.realizację ustawy o dochodach, finansach gmin, o podatkach i opłatach lokalnych, a także ustawy o opłacie skarbowej;
15.przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w SKARBNIK GMINY WYKONUJE OBOWIĄZKI OKREŚLONE DLA GŁÓWNYCH KSI GOWYCH BUDŻETU I SZCZEGÓŁOWO ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 1991 R W SPRAWIE PRAW I OBOWIĄZKÓW GŁÓWNYCH KSI GOWYCH BUDŻETU, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH (DZ.U. NR 40, POZ. 174 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ SKLADA KONTRASYGNAT  NA DOKUMENTACH, KTÓRE POWODUJĄ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ PIENI ŻNYCH GMINY a w szczególności"
1. opracowuje projekty budżetu gminy oraz uchwał i zarządzeń budżetowych;
2. czuwa nad zachowaniem równowagi budżetowej i zapewnienie równomierności wydatków w stosunku do dochodów gminy w okresach obrachunkowych (miesięcznych);
3. zachowanie rytmicznej i systematycznej realizacji wydatków i dochodów;
4. informowanie Wójta Gminy o każdorazowym zachwianiu równowagi budżetowej i co miesiąc stanie konta bankowego;
5. opracowanie planów finansowych inwestycji gminnych;
6. przekazywanie kierownikom jednostek podporządkowanych - wytycznych i danych, niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego;
7. żądanie przedkładania informacji i dokumentów związanych z działalnością finansową od poszczególnych komórek Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich kontrola;
8. dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Wójta;
9. zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej;
10.współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie wykonania dochodów budżetowych;
11.wnioskowanie o konieczności przesunięcia środków finansowych w budżecie gminnym;
12.sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowym funkcjonowaniem stanowisk pracy związanych z realizacją budżetu: stanowiska d/s budżetowych, księgowości podatkowej, d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych, kasjera i stanowisk pracy związanych z poborem należności za pobraną wodę;
13.wstępna kontrola legalności, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonania budżetu;
14.realizację ustawy o dochodach, finansach gmin, o podatkach i opłatach lokalnych, a także ustawy o opłacie skarbowej;
15.przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w SKARBNIK GMINY WYKONUJE OBOWIĄZKI OKREŚLONE DLA GŁÓWNYCH KSI GOWYCH BUDŻETU I SZCZEGÓŁOWO ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 1991 R W SPRAWIE PRAW I OBOWIĄZKÓW GŁÓWNYCH KSI GOWYCH BUDŻETU, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH (DZ.U. NR 40, POZ. 174 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ SKLADA KONTRASYGNAT  NA DOKUMENTACH, KTÓRE POWODUJĄ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ PIENI ŻNYCH GMINY a w szczególności"
1. opracowuje projekty budżetu gminy oraz uchwał i zarządzeń budżetowych;
2. czuwa nad zachowaniem równowagi budżetowej i zapewnienie równomierności wydatków w stosunku do dochodów gminy w okresach obrachunkowych (miesięcznych);
3. zachowanie rytmicznej i systematycznej realizacji wydatków i dochodów;
4. informowanie Wójta Gminy o każdorazowym zachwianiu równowagi budżetowej i co miesiąc stanie konta bankowego;
5. opracowanie planów finansowych inwestycji gminnych;
6. przekazywanie kierownikom jednostek podporządkowanych - wytycznych i danych, niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego;
7. żądanie przedkładania informacji i dokumentów związanych z działalnością finansową od poszczególnych komórek Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich kontrola;
8. dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Wójta;
9. zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej;
10.współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie wykonania dochodów budżetowych;
11.wnioskowanie o konieczności przesunięcia środków finansowych w budżecie gminnym;
12.sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowym funkcjonowaniem stanowisk pracy związanych z realizacją budżetu: stanowiska d/s budżetowych, księgowości podatkowej, d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych, kasjera i stanowisk pracy związanych z poborem należności za pobraną wodę;
13.wstępna kontrola legalności, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonania budżetu;
14.realizację ustawy o dochodach, finansach gmin, o podatkach i opłatach lokalnych, a także ustawy o opłacie skarbowej;
15.przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w

 Informacje dodatkowe:

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-12-10
Data udostępnienia informacji 2003-12-10