wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIII/260/17 2017-11-08 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadań realizowanych w ramach projektu ĄZachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość ŻuławÓ TAK Uchwalony oczekujący
XXXIII/258/17 2017-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony oczekujący
XXXIII/257/17 2017-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/251/17 2017-08-24 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Cedry Wielkie za pomocą innego instrumentu płatniczego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/247/17 2017-06-22 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/233/17 2017-04-26 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu pod nazwą ĄCzyste powietrze Cedry WielkieÓ określającego zasady dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie kosztów inwestycji polegających na wymianie systemów grzewczych oraz instalacji ekologicznych systemów grzewczych opartych na gazie oraz odnawialnych źródłach energii TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/228/17 2017-03-29 w sprawie przyjęcia Regulaminu pod nazwą ĄCzyste powietrze Cedry WielkieÓ określającego zasady dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie kosztów inwestycji polegających na wymianie systemów grzewczych oraz instalacji ekologicznych systemów grzewczych opartych na gazie oraz odnawialnych źródłach energii TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/225/17 2017-03-29 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/224/17 2017-03-29 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/223/17 2017-03-29 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i dodatków mieszkaniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/222/17 2017-03-29 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/221/17 2017-03-29 w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/211/17 2017-01-27 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/207/16 2016-12-16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/204/16 2016-12-16 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia