wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VI/63/2019 2019-06-17 w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
VI/62/2019 2019-06-17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
V/42/2019 2019-05-24 zmieniająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej TAK Uchwalony obowiązujący
IV/32/2019 2019-03-28 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej TAK Uchwalony obowiązujący
IV/30/2019 2019-03-28 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela TAK Uchwalony obowiązujący
IV/27/2019 2019-03-28 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
IV/25/2019 2019-03-28 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
IV/33/19 2019-03-28 w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt TAK Uchwalony obowiązujący
III/20/2019 2019-01-31 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019–2023 TAK Uchwalony obowiązujący
III/19/2019 2019-01-31 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019–2023 TAK Uchwalony obowiązujący
II/10/18 2018-12-18 w sprawie określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII/333/18 2018-11-14 w sprawie zmiany Statutu Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/317/18 2018-06-21 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/315/18 2018-06-21 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Cedry Wielkie oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/306/18 2018-03-16 w sprawie podziału Gminy Cedry Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia