wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLI/317/18 2018-06-21 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/315/18 2018-06-21 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Cedry Wielkie oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/306/18 2018-03-16 w sprawie podziału Gminy Cedry Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/305/18 2018-03-16 w sprawie podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXXVIII/295/18 2018-03-16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/294/18 2018-03-16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/293/18 2018-03-16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i dodatków mieszkaniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/292/18 2018-03-16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Cedry Wielkie dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/288/18 2018-01-24 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Cedry Wielkie na lata 2018 -2022". TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/285/17 2017-12-15 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/276/17 2017-12-15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/274/17 2017-11-29 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/272/17 2017-11-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/271/17 2017-11-29 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i dodatków mieszkaniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/260/17 2017-11-08 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadań realizowanych w ramach projektu ĄZachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość ŻuławÓ TAK Nieobowiązujący (uchylony)
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia