wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XIII/106/2020 2020-02-19 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XII/98/2020 2020-01-17 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
XI/94/2019 2019-12-18 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cedry Wielkie na rok szkolny 2019/2020 TAK Uchwalony obowiązujący
IX/85/2019 2019-11-27 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach, dla których Gmina Cedry Wielkie jest organem prowadzącym TAK Uchwalony oczekujący
IX/81/2019 2019-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/76/2019 2019-10-29 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/75/2019 2019-10-29 w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. TAK Uchwalony obowiązujący
VII/68/2019 2019-09-19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i dodatków mieszkaniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
VI/63/2019 2019-06-17 w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
VI/62/2019 2019-06-17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
V/42/2019 2019-05-24 zmieniająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej TAK Uchwalony obowiązujący
IV/32/2019 2019-03-28 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej TAK Uchwalony obowiązujący
IV/30/2019 2019-03-28 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela TAK Uchwalony obowiązujący
IV/27/2019 2019-03-28 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
IV/25/2019 2019-03-28 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia