wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-06-26
Planowana godzina sesji 14:00
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Suchym Dębie

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu VII.
 4. Przyjęcie protokołu VIII.
 5. Złożenie uroczystego ślubowania przez Sołtysa Sołectwa Steblewo Pana Marka Krzysztofa Matusz.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Suchy Dąb za rok 2018 – przedstawia Wójt Gminy.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Suchy Dąb za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchy Dąb wotum zaufania przedstawia Przewodnicząca Rady Gminy M. Cyra.
 9. Przedstawienie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2018 rok.:

a) wystąpienie Wójta Gminy,

        b) wystąpienie przewodniczących poszczególnych komisji.


 1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r.  – przedstawia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 2. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Suchy Dąb – przedstawia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Suchy Dąb za 2018 r. – przedstawia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2018 r. – przedstawia Przewodnicząca Rady Gminy M. Cyra.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchy Dąb absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. przedstawia Przewodnicząca Rady Gminy M. Cyra.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2019 rok – ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IV.30.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie  przyjęcia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2031 Gminy Suchy Dąb – ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wróblewo - ref. A. Matusz Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XV /117/2008 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Suchy Dąb do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy” – ref. A. Matusz Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - ref. M. Dombrowska Kierownik GOPS.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Cała naprzód II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - ref. M. Dombrowska Kierownik GOPS.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.VI.46.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie  zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - ref. A. Matusz Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Gdańsku na kadencję 2020-2023 -  ref. A. Matusz Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich .
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dz. nr 399/1  -  ref. Z. Łysik inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dz. nr 305/11 i dz. nr 314 -  ref. Z. Łysik inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym nie ustalono takiego wymiaru, zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchy Dąb - referuje M. Budziak inspektor ds. oświatowych .
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb – referuje B. Parzymies inspektor ds. księgowości budżetowej.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Dąb  – referuje M. Cyra  Przewodnicząca Rady Gminy
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Dąb -  ref. M. Cyra  Przewodnicząca Rady Gminy.
 20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Dąb za 2018 r. oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Suchym Dębie.
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018 oraz Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Suchy Dąb.
 22. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
 23. Sprawy bieżące Rady Gminy.
 24. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Izabela Rokicka
Data wytworzenia informacji 2019-06-17
Data udostępnienia informacji 2019-06-17