wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-08-21
Planowana godzina sesji 15:30
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Suchym Dębie

Planowany porządek obrad
<br />    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

    2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

    3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

    4. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

    5. Uroczyste powierzenie Panu Jerzemu Wiśniewskiemu stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Józefa Waląga w Koźlinach.

    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Wróblewo – ref. A. Matusz Sekretarz Gminy.

    7. Złożenie uroczystego ślubowania przez  Sołtysa Sołectwa Wróblewo Pana Adama Kamińskiego.

    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.VI.46.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie  zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - ref. A. Matusz Sekretarz Gminy

    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Suchy Dąb na VIII kadencję - ref. M. Cyra Przew. Rady Gminy.

    10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Dąb - ref. M. Budziak Inspektor ds. oświaty.

    11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb - ref. M. Budziak Inspektor ds. oświaty.

    12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2019 rok - ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.

    13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IV.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 Gminy Suchy Dąb -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.

    14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.III.20.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Dąb na rok 2019 – ref. M. Dombrowska Kierownik GOPS.

    15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej – ref. Z. Łysik Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji.

    16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Suchy Dąb – ref. K. Kardasiński  Kierownik Referatu Rozwoju Gminy.

    17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Suchy Dąb – ref. M. Cyra Przew. Rady Gminy.

    18. Interpelacje i zapytania radnych.

    19. Wolne wnioski.

    20. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Izabela Rokicka
Data wytworzenia informacji 2019-08-09
Data udostępnienia informacji 2019-08-09