wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2020-06-24
Planowana godzina sesji 15:00
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Urzedu Gminy w Suchym Debie

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu XVII sesji.
 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Suchy Dąb za rok 2019 – przedstawia Wójt Gminy.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Suchy Dąb za rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchy Dąb wotum zaufania                                   przedstawia Przewodnicząca Rady Gminy M. Cyra.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2019 r. wraz
  z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.) -
  przedstawia J. Gliniecka Skarbnik Gminy.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu gminy za 2019 r. -
  przedstawia J. Gliniecka Skarbnik Gminy.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Suchy Dąb za 2019 r. - przedstawia
  J. Gliniecka Skarbnik Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2019 r.przedstawia Przewodnicząca Rady Gminy M. Cyra.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Suchy Dąb – przedstawia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej K. Przytuła.
 12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Suchy Dąb za 2019 r.
  przedstawia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej K. Przytuła.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchy Dąb absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. przedstawia Przewodnicząca Rady Gminy M. Cyra.
 14. Rozpatrzenie projektów uchwał:

14.1 w spr. zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2020 rok -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.

14.2 w spr. zmiany uchwały Nr 0007.XV.123.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033 Gminy Suchy Dąb -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.

14.3 w spr. podjęcia współpracy z Gminą Cedry Wielkie oraz Gminą Trąbki Wielkie
w ramach konkursu na identyfikację koncepcji organów prowadzących szkoły podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską
i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”-
ref. Sz. Benedyk   podinspektor ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, pozyskiwania środków pozabudżetowych i informacji niejawnych.


 1. Sprawozdanie z realizacji w latach 2018-2019 ,,Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Na Lata 2016-2019”.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych innych Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminy Suchy Dąb
  za 2019 r. oraz Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 w roku 2019.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019 oraz Oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Suchy Dąb za rok 2019.
 4. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Sprawy bieżące Rady Gminy.
 7. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Izabela Rokicka
Data wytworzenia informacji 2020-06-10
Data udostępnienia informacji 2020-06-10