wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2018-12-28
Planowana godzina sesji 12:00
Planowane miejsce sesji Sala obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu II sesji nadzwyczajnej.  
 4. Przyjęcie protokołu III sesji .
 5. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Osice – ref. A. Matusz Kierownik ref. organizacyjnego i spraw obywatelskich.
 7. Złożenie uroczystego ślubowania przez nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Osice Pana Andrzeja Gortata.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2018 rok – referuje J. Gliniecka Skarbnik Gminy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXXVII.247.2017 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2027 Gminy Suchy Dąb referuje J. Gliniecka Skarbnik Gminy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty - ref. A. Matusz Kierownik ref. organizacyjnego i spraw obywatelskich.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ref. M. Dombrowska Kierownik GOPS.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – ref. M. Dombrowska Kierownik GOPS.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ref. M. Dombrowska Kierownik GOPS.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych przez mieszkańców Gminy Suchy Dąb – ref. M. Dombrowska Kierownik GOPS.
 15. Uchwalenie budżetu Gminy Suchy Dąb na 2019 rok (wystąpienie Wójta Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. – ref.  J. Gliniecka Skarbnik Gminy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2031 – ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok - ref. inspektor C. Kowalska.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Dąb - ref. inspektor M. Raczkiewicz.
 20. Wnioski merytoryczne.
 21. Sprawy bieżące Rady Gminy.
 22. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Izabela Rokicka
Data wytworzenia informacji 2018-12-19
Data udostępnienia informacji 2018-12-19