wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-09-252020-10-09OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego - "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock..."
2020-09-142020-09-28Zawiadomienie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.17
2020-09-09 Wykaz firm posiadających zezwolenie (koncesję) na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchy Dąb (stan na 7.09.2020)
2020-08-04 Obwieszczenie - RZGW
2020-07-31 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Suchy Dąb
2020-07-10 Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Suchy Dąb na dzień 10.07.2020
2020-06-04 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 2018-2019 ĄGMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2016-2019Ó
2020-04-30 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb za rok 2019