wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-06-28
Planowana godzina sesji 9.00
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna w Urzedzie Miejskim w Pajęcznie

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja na temat protokołu z ostatniego  posiedzenia sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno za 2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie za 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pajęczno, obręb Makowiska.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie za 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie.
 10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego za 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych.
 13. Debata nad Raportem o stanie gminy Pajęczno za 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pajęczna wotum zaufania.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pajęczno i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wyrażenie opinii w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pajęczna za działalność finansową w 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Burmistrzowi Pajęczna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2019 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Pajęczno.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pajęczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pajęczno w 2019 roku”.

24. Sprawy różne


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Rybak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2019-06-18
Data udostępnienia informacji 2019-06-18