wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Burmistrz Pajęczna
Nazwa skrócona: Burmistrz
Symbol: Burmistrz
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Wtorek
w godz. od 8.00 do 13.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz,.
Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia swego zastępcę.

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy:
1) przygotowywanie wszelkich spraw o których stanowi Rada Miejska w tym zwłaszcza przygotowywanie projektu budżetu;
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej;
3) określanie sposobu wykonywania uchwał;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) wykonywanie budżetu;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
7) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz zgłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
8) wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym;
9) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictw do działania jednoosobowego;
10) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską;
11) emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską;
12) dokonywanie wydatków budżetowych;
13) zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy;
14) dysponowanie rezerwami budżetu gminy;
15) blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą;
16) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
17) ogłaszanie budżetu gminy i składanie sprawozdań z jego wykonania;
18) reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
Burmistrz reprezentuje Gminę podczas uroczystości ogólnopaństwowych i lokalnych.
19) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
20) wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi przepisami.

Burmistrz wykonuje następujące uprawnienia wobec pracowników samorządowych, a w szczególności:
1) zawiera i rozwiązuje umowę o pracę;
2) ustala wynagrodzenie i przyznaje nagrody;
3) wykonuje uprawnienia wynikające z art. 7 ustawy o pracownikach samorządowOrganem wykonawczym Gminy jest Burmistrz,.
Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia swego zastępcę.

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy:
1) przygotowywanie wszelkich spraw o których stanowi Rada Miejska w tym zwłaszcza przygotowywanie projektu budżetu;
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej;
3) określanie sposobu wykonywania uchwał;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) wykonywanie budżetu;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
7) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz zgłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
8) wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym;
9) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictw do działania jednoosobowego;
10) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską;
11) emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską;
12) dokonywanie wydatków budżetowych;
13) zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy;
14) dysponowanie rezerwami budżetu gminy;
15) blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą;
16) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
17) ogłaszanie budżetu gminy i składanie sprawozdań z jego wykonania;
18) reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
Burmistrz reprezentuje Gminę podczas uroczystości ogólnopaństwowych i lokalnych.
19) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
20) wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi przepisami.

Burmistrz wykonuje następujące uprawnienia wobec pracowników samorządowych, a w szczególności:
1) zawiera i rozwiązuje umowę o pracę;
2) ustala wynagrodzenie i przyznaje nagrody;
3) wykonuje uprawnienia wynikające z art. 7 ustawy o pracownikach samorządowOrganem wykonawczym Gminy jest Burmistrz,.
Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia swego zastępcę.

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy:
1) przygotowywanie wszelkich spraw o których stanowi Rada Miejska w tym zwłaszcza przygotowywanie projektu budżetu;
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej;
3) określanie sposobu wykonywania uchwał;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) wykonywanie budżetu;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
7) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz zgłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
8) wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym;
9) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictw do działania jednoosobowego;
10) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską;
11) emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską;
12) dokonywanie wydatków budżetowych;
13) zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy;
14) dysponowanie rezerwami budżetu gminy;
15) blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą;
16) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
17) ogłaszanie budżetu gminy i składanie sprawozdań z jego wykonania;
18) reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
Burmistrz reprezentuje Gminę podczas uroczystości ogólnopaństwowych i lokalnych.
19) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
20) wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi przepisami.

Burmistrz wykonuje następujące uprawnienia wobec pracowników samorządowych, a w szczególności:
1) zawiera i rozwiązuje umowę o pracę;
2) ustala wynagrodzenie i przyznaje nagrody;
3) wykonuje uprawnienia wynikające z art. 7 ustawy o pracownikach samorządow

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Burmistrz Pajęczna

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2006-04-20
Data udostępnienia informacji 2006-04-20