wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Księgowości Budżetowej
Nazwa skrócona: Ref. Księgowości
Symbol: KB
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1)opracowywanie projektu budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Gminy;

2)opracowywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu;

3)zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Gminy dochodami własnymi oraz innymi przychodami;

4)przekazywanie kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy wytycznych do opracowania jednostkowych planów finansowych;

5)analiza wykonania budżetu Gminy oraz wnioskowania w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami;

6)prowadzenie obsługi kasowej i księgowej Urzędu oraz budżetu Gminy;

7)organizowanie oraz nadzór nad działalnością finansową Samorządowego Zakładu Budżetowego – Miejskiego Zakładu Komunalnego oraz placówek oświatowych objętych budżetem Gminy;

8)nadzór i kontrola finansowa organizacji społecznych i stowarzyszeń w zakresie prawidłowości i rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Gminy;

9)przyjmowanie i kontrola sprawozdań przekazywanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz sporządzania sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu Gminy;

10)prowadzenie księgowości analitycznej dochodów, wydatków i kosztów na podstawie jednostkowych planów finansowych dla Urzędu, budżetu Gminy, inwestycji, funduszy celowych oraz zadań zleconych Gminy – rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych;

11)przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

12)finansowanie powiązanych z budżetem Gminy jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową;

13)planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania;

14)dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminy i sporządzanie materiałów w tym zakresie;

15)sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom Urzędu o osiągniętych przez nich dochodach - PIT-11;

16)uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych;

17)nadzór nad bieżącym pobieraniem i odprowadzaniem do budżetu opłaty targowej i opłat za rezerwację miejsc handlowych;

18)prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

19)ewidencja księgowa i egzekucja należności gminnych niepodatkowych wynikających z umów cywilno – prawnych i decyzji administracyjnych;

20)współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Wydziałem Finansowym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędem Skarbowym w Pajęcznie;

21)niezwłoczne zawiadamianie właściwych referatów, zespołów i samodzielnych stanowisk w Urzędzie, kierowników jednostek organizacyjnych o zaległościach w regulowaniu należności niepodatkowych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2011-02-14
Data udostępnienia informacji 2011-02-14