wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Nazwa skrócona: Referat Inwestycji
Symbol: PI
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1)przygotowywanie inwestycji i nadzór nad ich realizacją;

2)planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie pod względem technicznym i rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy;

3)określanie rozmiaru inwestycji, udział w wyborze w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskiwanie wszelkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonywanie robót;

4)koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych;

5)przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;

6)sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji;

7)koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót inwestycyjnych;

8)przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczanie jej kosztów poprzez:

a) sprawdzanie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,

b) sporządzanie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji,

c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,

d) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych;

9)zarządzanie siecią dróg gminnych, ulic i chodników;

10)prowadzenie ewidencji dróg gminnych;

11)przygotowywanie projektów zezwoleń o umieszczaniu reklam i nadzór nad ich prawidłowym ustawieniem;

12)nadzór nad właściwą eksploatacją /bieżące i kapitalne remonty/ dróg gminnych;

13)współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz ustaleniu zasad organizacji ruchu;

14)prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury komunalnej;

15)opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego;

16)opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

17)prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

gromadzenia materiałów związanych z tymi planami oraz przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego również uchylonych i nieobowiązujących;

18)ustalanie w drodze decyzji i pobieranie jednorazowej opłaty w przypadkach zbywania nieruchomości, której cena wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

19)orzekanie w drodze decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu, dla których plan zagospodarowania przestrzennego ustala inne przeznaczenie;

20)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji;

21)wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;

22)wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego;

23)przeznaczanie gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia i opiniowanie wniosków właścicieli gruntów dotyczących dotacji do zalesień;

24)zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków;

25)przyjmowanie zawiadomień o ujawnienie przedmiotu, który posiada cechy zabytku oraz składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji;

26)działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami oraz odkrycia przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska;

27)przygotowanie projektów zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków;

28)systematyczny monitoring możliwości pozyskiwania przez gminę środków w ramach funduszy strukturalnych oraz programów pomocowych Unii Europejskiej;

29)pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych z budżetu państwa;

30)planowanie budżetu gminy w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych;

31)dokonywanie analizy projektów pod kątem możliwości ich wykorzystywania przez Gminę z osiągnięciem najlepszych efektów;

32)kompleksowe opracowywanie i przygotowywanie wniosków na pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych;

33)stały monitoring merytoryczny nad procedurą przygotowywania, realizacją i rozliczaniem składanych przez Gminę i będących w realizacji wniosków dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;

34)udostępnianie publikacji i materiałów informacyjnych z zakresu tematyki Unii Europejskiej (baza danych, opracowania, analizy, adresy internetowe);

35)prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej w zakresie Unii Europejskiej (organizowanie spotkań w szkołach, konkursów, publikacji w prasie, organizowanie Dni Europejskich);

36)monitorowanie zmian w prawie europejskim i polskim;

37)zbieranie i udostępnianie informacji na temat funduszy unijnych i dopłat;

38)utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Wojewódzkim w zakresie funduszy strukturalnych;

39)współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu

P.O. Kierownika Reeferatu

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie
 • Referta Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat planowania Przestrzennegi i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 • Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowana Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 • Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2011-02-14
Data udostępnienia informacji 2011-02-14