wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Nadzoru Komunalnego Gospodarowania Nieruchomościami Gminy, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Nazwa skrócona: Referat Nadzoru Komunalnego
Symbol: NK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Zadania własne

1)nadzór, organizowanie, sprzedaż i wydzierżawianie gruntów oraz budynków stanowiących własność Gminy;

2)dokonywanie zamiany gruntów;

3)ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia;

4)przygotowywanie projektów podwyżek opłat za grunty;

5)ustalanie opłat za użytkowania wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości;

6)nadzór nad właściwą eksploatacją /bieżące i kapitalne remonty/ nieruchomości budynkowych stanowiących mienie komunalne;

7)przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego;

8)zagospodarowanie gruntów stanowiących mienie komunalne pozostające w zarządzie gminnym, ujęte w księdze inwentarzowej – grunty zabudowane i niezabudowane;

9)umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów, oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi;

10)prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów;

11)tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta i wsi;

12)zatwierdzanie statutów spółek, wspólnot gruntowych oraz ich zmian;

13)przygotowywanie terenów pod ogrody działkowe;

14)utrzymywanie zieleni i czystości na terenie Gminy;

15)utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy;

16)nadzór nad utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń komunalnych na obszarze Gminy;.

17)nadzór nad utrzymaniem i użytkowaniem obiektów mienia komunalnego;

18)tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach;

19)opiniowanie rocznych planów łowieckich;

20)współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie;

21)opiniowanie wydzierżawiania obwodów łowieckich;

22)prowadzenie mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wynagradzania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną lub przy wykonywaniu polowania;

23)uzgadnianie wniosków dotyczących uznania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa za ochronne;

24)wykładanie projektów planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa do wglądu w siedzibie Urzędu;

25)zagospodarowywanie wspólnot gruntowych;

26)współpraca z rolnikami i organizacjami rolniczymi;

27)sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych;

28)przygotowywanie projektów ugodowych w sprawach zmian stosunków wodnych;

29)wydawanie ograniczeń, nakazów, opinii wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza;

30)sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska i raportów z ich wykonywania;

31)gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;

32)udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Burmistrza;

33)opracowywanie gminnych planów gospodarki odpadami, regulaminów utrzymania czystości i innych regulacji z zakresu ochrony środowiska i utrzymania czystości w Gminie;

34)przeprowadzanie postępowań w sprawach oceny na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko;

35)wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości;

36)wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów;

37)nabywanie mienia Skarbu Państwa będącego zasobem Skarbu Państwa i Państwowego Funduszu Ziemi;

38)zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości;

39)regulowanie stanów prawnych dróg gminnych;

40)wydawanie decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości;

41)wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu;

42)wprowadzanie ochrony indywidualnej w drodze uznawania za pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy;

43)wydawanie opinii do koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż, kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż;

44)wydawanie pozwoleń na utrzymywanie psów z wykazu ras psów uznawanych za agresywne;

45)przyjmowanie zeznań świadków w sprawach zatrudnienia w przypadku braku dokumentów oraz wydawanie zaświadczeń w oparciu o zeznania świadków;

46)utrzymanie obiektów mienia komunalnego w tym:

a) parku 1000 – lecia i obiektów towarzyszących,

b) stadionu sportowego i obiektów towarzyszących,

c) targowiska miejskiego,

d) innych obiektów mienia komunalnego w tym obiektów kulturalnych i oświatowych;

47)inkaso opłaty targowej;

48)nadzór nad funkcjonowaniem targowiska miejskiego, w tym budynku gospodarczego;

49)prowadzenie magazynu Urzędu;

50)prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

51)dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;

52)przygotowywanie materiałów analitycznych do przetargów na odbiór odpadów komunalnych;

53)przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymaniem porządku w gminie oraz nadzór nad ich realizacją;

54)prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

55)prowadzenie rejestru działalności regulowanej;

56)dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej;

57)przyjmowanie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne;

58)wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

59)zarządzanie procesem przygotowawczym i przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych;

60)przygotowywanie zarządzeń powołujących komisje przetargowe;

61)opracowywanie ogłoszenia o zmówieniu publicznym;

62)opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

63)przeprowadzanie postępowań w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wyborem wykonawcy – koordynacja pracy komisji przetargowej zgodnie z jej regulaminem;

64)przygotowywanie umów, załączników o zamówienia publiczne;

65)przygotowywanie sprawozdań z zamówień publicznych;

66)kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych;

67)monitorowanie przebiegu zamówień publicznych;

68)udostępnianie informacji w systemie przetargowym BIP;

69)gromadzenie informacji o charakterze planistycznym i sprawozdawczym dotyczących realizacji zamówień publicznych;

70)prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji w okresie planowania i przygotowania postępowań;

71)współdziałanie z innymi komórkami Urzędu w opracowywaniu wniosków dotyczących środków z funduszy Unii Europejskiej, dotacji, pożyczek, kredytów i innych podobnych źródeł finansowania;

72)udzielenie pomocy komórkom i jednostkom organizacyjnym poprzez udzielanie wyjaśnień, informacji i porad z zakresu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

1)organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;

2)przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniach o zachorowaniu lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą;

3)podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej informacji o zarządzeniach państwowego lekarza weterynarii i monitorowanie wykonania;

4)ochrona gruntów rolnych i leśnych;

5)ustanowienie parku gminnego, określenie jego granicy oraz sposobu wykonywania ochrony;

6)możliwość uznania za park gminny terenów, na których znajduje się starodrzew;

7)wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu

p.o. Kierownik Referatu

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Ochrona Środowiska
 • ochrona środowiska
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Referat Nadzoru Komunalnego Nieruchomościami Gminy i ochrony Środowiska
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona Środowiska
 • Ochrona Środowiska
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona Środowiska
 • ochrona środowiska
 • Gospodarka Komunalna
 • Ogłoszenia - Informacje
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Gospodarka Komunalna
 • Ogłoszenia informacje
 • Obwieszczenia SKO
 • Obwieszczenia Burmistrza Pajęczna

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2011-02-14
Data udostępnienia informacji 2011-02-14