wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Wymiaru Podatków i Opłat
Nazwa skrócona: Referat Podatków
Symbol: PO
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1)opracowanie projektów decyzji w sprawie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości opodatkowania i wymierzania podatków;

2)opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego;

3)zbieranie materiałów informacyjnych dla celów wymiaru podatków i opłat;

4)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, umarzaniem należności podatkowych, rozkładaniem na raty lub odraczaniem spłaty zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat lokalnych, przygotowanie propozycji decyzji w tej sprawie;

5)nadawanie biegu odwołaniom w sprawach podatków i opłat lokalnych;

6)prowadzenie spraw z zakresu opłaty skarbowej;

7)prowadzenie spraw z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8)prowadzenie księgowości zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych oraz sprawozdawczości w tym zakresie;

9)prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat ( w tym opłaty skarbowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w granicach uprawnień (wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz dokonywanie wpisów na hipotekę i zastawu skarbowego);

10)wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych;

11)sprawowanie nadzoru nad sołtysami w zakresie inkasa podatków, dokonywanie rozliczeń i ustalanie wynagrodzeń;

12)dokonywanie rozliczeń dla Izb Rolniczych i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;

13)dokonywanie potwierdzeń dla celów emerytalno-rentowych dla rolników;

14)współpraca z Urzędem Skarbowym;

15)podejmowanie czynności związanych z udzielaniem pomocy publicznej;

16)sporządzanie sprawozdań wymaganych odpowiednimi przepisami prawa;

17)przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym;

18)przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

19)wydawanie decyzji określających wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

20)prowadzenie windykacji należności związanych z gospodarką odpadami;

21)prowadzenie ewidencji w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

22)prowadzenie spraw księgowych związanych z ewidencją, księgowaniem i windykacją należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu

P. O. Kierownika Referatu Wymiaru Podatków i opłat

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2014-05-12
Data udostępnienia informacji 2014-05-12